fredag 30 december 2011

Nämndemännen

I takt med att vi ställer högre och högre krav på utbildning, jmfr t ex debatten om vården av våra sjuka äldre, är det förvånande att så många fortfarande vill ha kvar lekmannadomarna. Skulle jag själv ställas inför skranket vill jag nog dömas av en professionell domare som kan och dömer efter lagboken. Morgan Johansson (S) säger i DN att: "I takt med att klassklyftorna ökar och skillnaderna mellan rika och fattiga växer så är det ännu viktigare med ett folkligt inflytande i dömandet." Förstår faktiskt inte logiken i detta? Det här med att vi ska vara lika inför lagen, vart tog det vägen? Nu ska tydligen göras skillnad på fattig och rik inför domaren....

onsdag 14 december 2011

Ny VA-taxa i Danderyd

Vid fullmäktiges möte i måndags togs då äntligen beslut om ny VA-taxa. På tiden kan man tycka eftersom grunden till ny taxa då den nya vattentjänstlagen började gälla januari 2007.
Den nya lagen tar in miljöaspekten av avlopp. Avlopp ska ordnas för skydd av både människans hälsa och för skydd av miljön.
Vi blev också skyldiga att föra in dagvatten i taxan. De som genererar dagvatten ska också bära kostnaden. Med detta tillkom en ny medlem i VA-kollektivet, nämligen sk allmän platshållare. I vårt fall den kommunala väghållaren och Trafikverket, som ju ansvarar för motorvägen och Edsbergsvägen.

Några förändringar är att en större andel fast avgift har införts samt fler parametrar än tidigare.

En ny taxa betyder inte större intäkter för VA-verket som helhet däremot en omfördelning inom VA-kollektivet.

Den nya taxan börjar gälla fr o m den 1 januari 2012.

Idag har vi teknisk nämnd

Årets sista tekniska nämnd ikväll. Vi åker på studiebesök till Görvälnverket för att se och lära om hur vi får rent dricksvatten i våra kranar av ganska smutsigt Mälarvatten. Själv har jag varit där en gång tidigare och det är en imponerande anläggning. Hoppas alla övriga ledamöter tycker det är lika spännande som jag.
Ärendelistan är inte så lång, finns här.

tisdag 13 december 2011

Högt vatten

Ibland är vattenståndet högt och ibland lågt. Idag är vattenståndet högt och Östersjön och Edsviken svämmar över.
Så här ser det ut vid Nora strand, hade vi inte haft översvämningsskyddet hade gatan inte varit farbar. Jag tror både jag och fastighetsägarna är glada och tacksamma att kommunen varit förutseende.
Nästa år planeras för restaurering av kajerna i Djursholm, även där planerar vi ta höjd för stigande vattennivåer.

måndag 12 december 2011

Rapport om möten

Tiden räcker inte riktigt till att uppdatera bloggen så ofta som jag egentligen skulle vilja. Sen sist har det varit många intressanta möten och några är ännu kvar innan det blir jullov.

Förra veckan träffades Edsviken Vattensamverkan. Har nog skrivit om det tidigare här, viktigt att alla samarbetar för att nå goda resultat. Detta gäller framför allt när det handlar om vatten som vi ju har gemensamt. Alla kommuner som har avrinning mot Edsviken samverkar kring det gemensamma målet att Edsviken och de tillrinnande vattendragen ska vara ett attraktivt vattenområde för människors rekreation och fritid och för de växter och djur som naturligt vistas där.

Under 2012 planeras för informationsträffar för politiker och tjänstemän i de olika kommunerna. Kunskapen behöver fyllas på för att vi ska göra rätt saker. Det är något jag verkligen ser fram emot!

Kvällen kan nog bli lång idag. Kl 17 har vi i majoriteten gruppmöte inför extra kommunstyrelse. Sen går det i ett då fullmäktiges sista möte för året startar kl 19, ärendelistan finns här.

Det gäller att vi samarbetar inom andra områden än vatten också. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att förskottera medel till utredning om fortsatt spårutredning inom regionen Stockholm Nordost. I detta samarbete ingår Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Täby förutom Danderyd.

Hoppas också att tekniska nämndens förslag till ny VA-taxa äntligen kan bli beslutad, först av kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

lördag 3 december 2011

Isande kallt...

...var det på torget idag när tekniska nämnden kampanjade i Mörby centrum!


Kajerna i Djursholm

”Den yttersta strandremsan bör af flera skäl blifva hela samhällets gemensamma egendom. Till betryggande häraf anlägges utåt hela stranden en bred väg, som till större delen åstadkommes genom stenfyllning mot sjön. Denna väg kommer att för såväl gående, som åkande och ridande erbjuda en synnerligen angenäm promenad, med vackra och ständigt vexlande utsigter öfver stora och lilla Värtan.”

Så kunde spekulanterna läsa i det prospekt som presenterades när villastaden Djursholm bildades och såldes. Detta var för över 100 år sedan och nu börjar åldern ta ut sin rätt. Vissa delar av stenfyllningen har genom åren underminerats och riskerar att rasa ut i Värtan.

Den stenfyllda vägen är förstås minst lika viktig idag som då den en gång byggdes och under alla dessa år har inte mycket behövt göras, det var ett rejält bygge. Nu går det dock inte att vänta så mycket längre utan tiden har kommit för renovering.
Tekniska nämnden drar nu igång en stor utredning som inleds med en förstudie. Denna ska ge svar på en mängd frågor, bl a de olika vägavsnittens skick och status, hur vi kan etappindela arbetet, höjd för eventuellt översvämningsskydd, utformning och gestaltning och sist men inte minst hur mycket det kan komma att kosta. Detta blir en mycket omfattande utredning och i detta ingår givetvis också informationsmöte, eller snarare möten, för allmänheten.

Då arbetet kommer göras i hjärtat av Djursholm, i en mycket intressant kulturmiljö är det extremt viktigt att vi går varligt fram. I det förberedande arbetet kommer också byggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt externa experter involveras och för att få riktig bredd kommer programmet, när det är färdigt, underställas kommunfullmäktige för beslut.

Äntligen!

”Äntligen!”, vet jag att många med mig utropar glatt. Vid budgetfullmäktige beviljades tekniska nämnden pengar så att ljussignalerna i korsningen Mörbyleden/Vendevägen kan ersättas av en rondell.

Eftersom korsningen tidvis är mycket trafikerad av såväl fotgängare, cyklister och bilister så behövs någon form av trafikreglering av trafiksäkerhetsmässiga skäl. Ljusanläggningen är gammal och sliten och kräver återkommande reparationer, något vi slipper kosta på i framtiden.

onsdag 30 november 2011

Oppositionen

Efter att ha suttit i bänken i sessionssalen på Djursholms slott i mer än 13 timmar och lyssnat, lyssnat och lyssnat igen med små korta avbrott för några besök i talarstolen kan jag inte låta bli att reflektera över oppositionen i allmänhet och oppositionsrådet i synnerhet.

Sedan i somras har vi förutom ett heltidsarvoderat moderat kommunalråd två stycken arvoderade på halvtid, en från centern och så oppositionsrådet Bengt Sylvan (FP).

Om oppositionen tycker det är viktigt att ha ett oppositionsråd undrar jag varför han inte engagerat deltar i budgetdebatten, årets viktigaste fullmäktigemöte?

Att oppositionsrådet inte deltar i debatten utan istället väljer att sitta nedhukad över sin dator i ett angränsande rum, och inte i sin bänk i sessionssalen tillsammans med oss övriga ledamöter, ersättare, åhörare och tjänstemän övergår faktiskt mitt förstånd.

Budgetfullmäktige

I måndags kväll började vår långa dags färd mot natt......kl 18 startade den allmänpolitiska debatten. I mitt inlägg talade jag om matavfall, att vi i första hand måste minska mängden mat och matavfall som kastas i soppåsen, både i förskolor, skolor och andra storkök men även i hushållen. Det matavfall som ändå kastas, som bananskal, ostkanter och annat ska slängas i särskild behållare och sedan förädlas till fordonsgas. Bristen på gas i stockholmsområdet är stor och många bilägare får åka långt om de inte vill tanka bensin.
Under nästa år sätter vi här i kommunen igång ett försök med hämtning av matavfall från hushållen. Information om detta kommer så snart jag vet mer.

Igår, tisdag, fortsatte fullmäktigemötet med behandling av bl a budget för år 2012.

I mitt inledningsanförande under tekniska nämndens behandling sa jag ungefär följande;

I juni när tekniska nämnden beslutade om budget var sommaren grön och ekonomin lika ljus som sommarnatten. Idag i mörka november har ekonomin i Sverige och Europa fördunklats till mörkaste nattsvart. Verkligheten har kommit ikapp oss och vi måste visa återhållsamhet och försiktighet.
Skillnaden på nämndens budgetförslag och kommunstyrelsens är 2,6 miljoner kronor, mycket pengar men de 3% som skiljer dem åt ska och kan vi hantera.
Under de senaste åren har nämnden haft en hög, tom en stigande ambitionsnivå när det handlar om vår gemensamma yttre miljö, som t ex torgbildningar, stora busshållplatser, rondeller och att ha det snyggt och prydligt i och kring gaturummet.
De här anläggningarna kommer inte kunna skötas lika bra som jag själv och nämnden vill och vi gjort tidigare. Det går helt enkelt inte att ha lika hög ambitionsnivå på det gröna som vi haft under de senaste åren. Självklart gäller detta inte för alltid utan jag ser nästa år som ett mellanår.
Eftersom gator och vägar förstörs om man inte sköter om dem är detta något som måste prioriteras. Helt och hållet enligt inriktningsmålet att bibehålla värdet på kommunens realkapital.
Jag sa också att jag skulle ljuga om jag sa att jag var nöjd, för det är jag inte. Det finns ändå en hel del som jag är glad och stolt över och annat som jag vill och önskar för 2012;
-att vi tar ett helhetsgrepp om de fina gamla kajerna i framför allt Djursholm
-att vi nästa år får svar på om det går att erbjuda dem som så önskar en båtplats
-att vi nästa år sänker och gör om avfallstaxan till en mera miljöstyrande taxa
-att samarbetet mellan nämnd och förvaltning fortsätter fungera så bra som hittills, vi förtroendevalda får bra underlag
-att försöket med hämtning av hushållens matavfall blir lyckosamt
- att tekniska kontoret tillsammans med varje, skola, förskola och storkök genomför projekt för att minska matsvinnet
-att vi tillsammans med skolor, polis och föräldrar får en gemensam syn på trafiksäkerheten runt skolorna så att fler barn kan gå och cykla till skolan

Sist men inte inte minst är jag mycket glad för det goda arbets- och samarbetsklimat vi har i nämnden. Ett stort tack till mina kollegor Jörgen, Lars-Olof, Tommy och Olle i beredningsutskottet och ett stort tack till hela nämnden för det stora engagemang ni visar och att ni alltid är så intresserade och pålästa.

Jag vill dessutom uttrycka ett stort tack till två stabila granitklippor som nu arbetat med budget för tekniska nämnden för, kanske, sista gången.

Susanne Dingle, som jag önskar lycka till i Stockholm.
Olle Wallin, som kom som en räddande ängel och gick från den ena befattning och upp till den andra och har skött båda med den äran.

fredag 25 november 2011

Senaste nämnden

Vid onsdagens möte med tekniska nämnden fattades en del kloka beslut. Bl a kan nämnas ett förslag till ny avfallstaxa. Avfallstaxan har tidigare visat sig vara för hög och nu ska överskottet tillbaka till avfallskollektivet. Det sker bl a genom att grundavgiften sänks, dessutom sänks avgiften på flera av tilläggstjänsterna. Strukturen på taxan förändras inte men det ger en mera miljöstyrande taxa som ligger helt i linje med den av fullmäktige antagna avfallsplanen.

Nämnden beslutade också att skicka föreslaget "Lekplatsprogram" på remiss till berörda nämnder. När nämnden fått in remissvaren ska programmet gås igenom igen innan det slutligen kan antas.
Tanken är då att förvaltningen ska ha ett arbetsdokument att arbeta efter när lekplatser ska utformas och underhållas. Kanske blir följden den att vi av ekonomiska skäl måste minska på antalet kommunala lekplatser till förmån för färre men större och roligare.

Tekniska nämnden hade också ett stort ärende om kajer. De är gamla fina stenkajer som legat i mer än hundra år, nu börjar vissa ramla ut i sjön och något måste göras. Dessutom måste ökande vattenflöden tas med så det kan innebär att vi måste bygga högre än idag. Eftersom det är mycket av själen i Djursholm som ligger i promenadvägarna runt Värtan kommer också intresserade att inbjudas till möten då synpunkter och tankar ska tas tillvara i arbetet.

En lite mindre men kanske ändå stor och viktig fråga är den om hundrastgårdar. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att pröva förutsättningarna att i första hand anlägga en hundrastgård någonstans i kommunen.

tisdag 22 november 2011

VA taxan

Igår hade vi ett otroligt kort kommunstyrelsemöte. Det blev inte många kloka beslut fattade. Meningen var att vi skulle besluta om ny VA-taxa men ärendet återremitterades.

Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag suttit på möten och diskuterat denna fråga. Konstigt egentligen?

Alla vill ha och behöver rent vatten i kranarna och alla vill att avloppsvattnet ska gå lätt att spola iväg och att det sen omhändertas på ett riktigt sätt. Men det tycks som om man har svårt att ta till sig att allt detta kostar pengar.

Lagen säger också att kostnaden för vatten och avlopp ska fördelas rättvist. Ja, man kan ju undra vad rättvist är egentligen?
Tekniska nämnden har gjort ett förslag till taxa som vi tycker är rättvist. Det innebär att de som drar de största kostnaderna också står för dem. Då blir det billigare för de som bor i höghus, många människor på liten yta blir liten ledningslängd. Lite ledningar drar mindre kostnader.

Det mest effektiva och billiga sättet att hantera vatten och avlopp på är om man bor tätt. Stockholms kommun har t ex en riktigt låg taxa både vad gäller vatten och avlopp. Det beror på att det är många människor på förhållandevis liten yta så ledningslängden per person blir kort.

Danderyds kommun består till stor del av villor, på gamla avstyckningar då tomterna var stora och även husen. Detta medför att ledningslängden är väldigt lång, det gör i sin tur att vatten och avlopp kostar mera här hos oss.

Man ska också komma ihåg att VA är en helt egen ekonomi i kommunens redovisning. De som är abonnenter på VA betalar också alla kostnader, skattekollektivet står inte för en enda krona av detta. Helt rätt enligt lagen!

torsdag 17 november 2011

Två intressanta möten idag

Dagen började med beredningsutskott inför tekniska nämnden nästa vecka. Listan var ovanligt lång med många besluts- och några informationsärenden. Här kan nämnas bl a förslag om ny avfallstaxa. Nu gällande taxa är för hög och pengarna avfallskollektivet betalar in samlas i hög på tekniska kontoret. Nu är det dags att göra slut på dem och därför sänks både den fasta grundavgiften och dessutom kostnaden för en del tilläggstjänster, som t ex hämtning av trädgårdsavfall.

Förslaget innehåller också ett stort mått av miljöstyrande inslag. Bl vill vi komma bort ifrån sorteringen av matavfall till säck från sk verksamheter som skolor, förskolor etc, denna går nämligen tillsammans med de vanliga soporna till förbränning.
Istället vill vi att man sorterar matavfallet till en behållare som hämtas separat och omvandlar de gamla matresterna till biogas. I stockholmsområdet är det idag stort brist på gas och de som valt att köra biogasbil kan inte alltid räkna med att tanka miljövänligt.

Bland det som BU informerades om var hur arbetet med båtplatsutredningen fortskrider. Tekniska kontoret har till dags dato haft kontakt med båtklubbarna för att där höra bl a om aktuell kösituation. Inom kort ska också stadsbyggnadskontoret höras om aktuella detaljplaner och vad de medger på respektive plats.
Till nästa BU i december får vi ytterligare en avrapportering om hur arbetet går.

Ikväll har vi gruppmöte inför kommunstyrelsen på måndag. Inte så många tunga frågor förutom två som ligger inom tekniska nämndens ansvarsområden.
Ett handlar om ett förslag till ny VA-taxa. Det är en mycket komplicerad fråga och jag hoppas att mina förberedelser inför redogörelsen faller i god jord och att nu alla kan ställa sig bakom taxeförslaget.

På det privata planet är jag jätteglad idag för imorgon förmiddag kommer stora sonen hem på 10 dagars sverigebesök. Han bor långt bort och det går lång tid mellan gångerna vi träffas. Jag längtar verkligen!

måndag 14 november 2011

Hur behandlar vi våra gamla

Ingen är väl oberörd av att läsa om de missförhållanden som drabbas våra gamla människor. Det som gör mig illa berörd är också när jag läser om att personalen inte har tid att sitta och hålla en döende gammal människa i handen.
Dock blir jag ledsen över att det är personal som saknas när det väl egentligen skulle vara någon närstående. Att inte ha ett barn, barnbarn, syskon eller någon vän utan behöva förlita sig på personal som inte har tid. Jag kan nästan inte skriva detta utan att bli tårögd.
De som är gamla idag och behöver samhällets stöd är heller inte de som klagar och skriker. Hur blir det när vi får nästa generation gamla, när vi som är födda på 40-, eller 50-talen blir gamla. Kommer vi sitta tysta och lida, eller kommer vi skrika och kräva vår rätt. Att vara sjuk och behöva hjälp och stöd idag kräver en frisk anhörig.
Tyvärr så har inte alla det!

tisdag 8 november 2011

Ansvar, ansvar

Ansvar, som i rubriken, är ordet för dagen. Eller kanske rättare för veckan, månaden eller kanske tom för året.
När tekniska nämnden beslutade om sitt budgetförslag i juni levde vi i en helt annan tid. Det var bara ljus och solsken vart vi såg.
Nu när den mörka hösten är här har också de ekonomiska förutsättningarna för Danderyd, Sverige och hela Europa och kanske världen förändrats betydligt. Nu går allt i grått och svart.

När tiderna är dystra är det kanske viktigare än någonsin att hålla hårt i pengarna. Vi politiker måste vara ödmjuka och alltid tänka på var de kommer ifrån. Jo. alla som ställer klockan och går till jobbet varje dag, året runt i ur och skur!

Både vår statsminister och finansminister har talat och fortsatt tala om ansvar för landet, ansvar för ekonomin. Det gör vi även här i Danderyd. Vi tar ansvar i ekonomiskt svåra tider och prioriterar hårt bland utgifterna.

Vid kommunstyrelsens möte igår beslutade majoriteten om en mycket stram budget. Tekniska nämnden får, precis som alla andra, prioritera hårt för att få pengarna att räcka till. Allt vi vill kommer det trots allt ändå inte räcka till.

Ett exempel på vad vi ändå måste prioritera är underhållet av våra gator och vägar. Görs inte det går skadorna längre ner i vägkroppen och det blir betydligt dyrare att reparera. Vad som däremot får stå tillbaka är kanske skötseln av våra fina grönområden. Vi kan inte klippa gräs, buskar och sly i samma utsträckning som vi gjort tidigare. Men jag hoppas på förståelse för våra prioriteringar. Detta är en fråga som tekniska nämnden får ta ställning till när fullmäktige fattat budgetbeslutet i slutet av november.

Har du som läser detta tankar på prioritering eller annat i anslutning till budget för 2012 så hör av dig.

tisdag 1 november 2011

Är vi myndiga?

Socialdemokraternas och fackföreningarnas syn på oss medborgare avslöjades idag på morgonen när Wanja Lundby-Wedin debatterade löneförhandlingar med Ledarnas ordförande Annika Elias.
Medan Ledarna menar att löntagarna är myndiga nog att sköta sina egna förhandlingar säger Lundby-Wedin i ett inlägg "varje enskild liten löntagare". Det är det synsättet som speglar och har speglat den socialdemokratiska synen på människor; vi är ett kollektiv som inte vet vårt eget bästa. Vi omyndigförklaras helt enkelt!

torsdag 27 oktober 2011

Matavfall

Dagen började med styrelsemöte i Sörab, ett gemensamt avfallsbolag ägt av några norrortskommuner. En punkt på agendan var "Upphandling av hämtning av matavfall från verksamheter i SÖRAB-regionen, Gröna linjen".
Idag sorterar de sk verksamheterna, dvs skolor, förskolor etc sitt avfall genom att de lägger matavfallet i separat säck. Detta avfall blir dock inte biogas utan det förbränns tillsammans med de vanliga soporna. Det sorteras bara ut för att inte säckarna ska bli för tunga att hantera för de som hämtar soporna. Kan tyckas korkat men så är det.....

Mitt mål är att alla kommunala enheter, som skolor, förskolor etc ansluts till Gröna linjen så att matavfallet kan bli till biogas. Målet är klart nu gäller det bara att få vägen dit så rakt utstakad som möjligt! Det måste gå!

tisdag 25 oktober 2011

Folkpartiet

Jag kan inte låta bli att kommentera (FP) på ytterligare ett inlägg här.

Vid gårdagens fullmäkigemöte förrättades en del fyllnadsval, personer som av olika skäl slutar med politiken måste ju ersättas av andra. Trots att det på (FP)s hemsida finns en lista på 39 politiker så invaldes igår flera folkpartister som redan sitter på uppdrag i nämnder.

Vi i moderaterna försöker sprida uppdragen till så många medlemmar som möjligt, det betyder att sitter man i en nämnd som ledamot eller ersättare så kan man inte få ytterligare ett uppdrag. Vissa undantag finns förstås alltid.
Tydligen har de en annan ordning i (FP), där koncentrerar man istället uppdragen och makten som följer med till några få personer.

Min uppfattning är att vår modell är bättre, självklart ska vi sprida uppdragen på så många som möjligt. Är man intresserad av politik ska man också få vara med där besluten fattas, inte behöva sitta på avbytarbänken och vänta....

Fullmäktige igår

Igår kväll hade vi fullmäktigesammanträde. Listan var inte så lång men för egen del fanns två ärenden som rörde tekniska nämnden och dessutom hade jag fått en interpellation av Bengt Sylvan (FP).
Ärendena handlade båda två om tilläggsanslag. Tekniska nämnden kunde i mars konstatera att vintern gått hårt åt våra vägar och gator. När vi väl hade fått fram ett ordentligt beslutsunderlag var vi framme i juni månad och då lämnade vi en begäran till kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 2,7 miljoner kronor.
Detta ärende hade fullmäktige uppe igår, nu när året börjar ta slut och det bara är två månader kvar tills vi går in i nytt år med nya pengar tyckte jag det inte var så mycket att bråka om.
Det tyckte däremot både (FP), (S) och (MP), men det är klart dessa tre oppositionspartier har alltid mycket mera pengar att röra sig med. De kan alltid ropa på skattehöjning om inte pengarna räcker till. En skattehöjning är det sista jag som moderat vill ta till, det ska bara göras om alla andra utvägar är stängda!
De flesta tror nog att (FP) också håller hårt i pengarna men denna ideologi gäller inte i Danderyd. Nej, här går man i lag med skattehöjarna (S) och (MP) och dessutom utan att blinka?

Interpellationen var faktiskt på samma tema? Trots att vi i början på kvällen diskuterat frågan ordentligt, något som också framgick av dagordningen, ville alltså (FP) ha upp frågan igen? En opposition som inte verkar veta vad den gör eller på vilket ben den ska stå är ingen riktig opposition!

Trots att Bengt Sylvan (FP) är arvoderad på deltid som oppositionsråd och har ca 37000 kronor i månaden på halvtid har han ännu inte haft tid att sätta sig in i ärendena på tekniska nämnden? Han verkar fortfarande inte förstå principen på hur vi hanterar snöröjning här i Danderyd? Tänk att vi danderydsbor betalar honom så mycket och får så lite tillbaka? Jag undrar faktiskt vad han lägger sin tid på?

torsdag 20 oktober 2011

Klimatanpassning

I måndags hade DN en stor artikel om klimatförändringen och vilka anpassningar som har gjorts i Stockholms län. Även Danderyds åtgärder blev uppmärksammade!

Så här stod det i en artikel i Dagens Nyheter i måndags. Läs hela artikeln här.
"Hur rädda ska vi vara för klimatförändringarna?
Vissa kommuner har börjat rustningen. Några för att de vill, andra för att de måste. Översvämningsdrabbade Danderyd använder nu biologiska bekämpningsmedel för att stoppa invasionen av aggressiva stickmyggor. Kommunen är också först i länet med att bygga skyddsvallar mot översvämningar.

– Vi har haft stora problem de senaste åren, ibland såg man inte var Edsviken slutade och vägen började. Vi har byggt skyddsvallar nu för 14 miljoner kronor, de räcker i 30 år, men det kommer att bli etter värre. säger Carina Erlandsson (M), nämndordförande, Danderyd."

Danderyd har en lång strandlinje där man kan befara att vattnet inom överskådlig tid kan komma att stiga. Det är ju inget som sker över en natt men ändå något vi måste ha med i beräkningen när vi nu står i begrepp att restaurera våra gamla stenkajer.

torsdag 13 oktober 2011

Edsviken vattensamverkan

Idag sammanträdde den politiska styrgruppen i Edsviken vattensamverkan. För att vi ska kunna nå EU:s ramdirektiv för vatten måste vi alla samarbeta. Vi kommuner som har avrinningsområden mot Edsviken måste göra det vi kan i våra respektive kommuner för att förbättra vattenkvaliteten.

Det här är ett mycket viktigt arbete, det är dessutom det mest intressanta politiska uppdrag jag haft. Jag får tillfälle att träffa experter och lyssna till dem, vilken förmån jag har!

onsdag 12 oktober 2011

Tekniska nämnden idag

Ikväll kl 19 är det dags för tekniska nämndens oktobersammanträde. Den stora gruppen bestående av (KD), (C) och (M) träffas redan 17.30 för att gå igenom ärendelistan. På kvällens agenda står bl a;

att godkänna tekniska kontorets förslag till kvartalsrapport per den 30 sep och prognosen för helåret.
Prognosen visar att den stränga och snörika vintern kostat mycket pengar och att det blir en mycket negativ avvikelse på kontot "gata och väg". Det är ju inte något att förvånas över.

Öppna sammanträden
Fullmäktige biföll i maj en motion av (C) om möjligheten att införa öppna nämndsammanträden. Personligen är jag positiv till tanken att låta danderydsborna sitta med och lyssna. Att delta i debatten tror jag däremot blir ogörligt. En annan idé man skulle kunna ha är ett öppet möte i anslutning eller en tid innan nämndmötet. Då skulle intresserade kunna delta i diskussionen och vi skulle få en bred dialog i aktuella politiska frågor.

Vi fattar inget beslut utan diskuterar frågan och tar upp den för beslut vid kommande möte, antingen i november eller december.

Vi får också slutredovisning av ett par av exploateringsprojekten, det är Enmans väg och bullerskärm vid E18 vid Enebyängen.

Hela dagordningen med underliggande handlingar finns på kommunens hemsida, länk här.

Håkan Juholt

Jag kan naturligtvis inte låta bli att kommentera turbulensen kring socialdemokraternas partiledare. Som så många andra upprörs jag över hur lättvindigt han kommenterar detta med att "jag trodde jag gjorde rätt". Hur kan man tro det är rätt att vi skattebetalare ska betala hans och sambons hyra? Att göra rätt för sig har dessutom alltid tidigare varit en, enligt dem själva, socialdemokratisk paradgren!
Det var kanske på den gamla goda tiden, den tiden då en socialdemokrat var en hederlig arbetare som visste skillnad på mitt och ditt och rätt och fel?

Ska bli spännande att höra partiledardebatten idag. Juholt kan väl inte fortsätta som han börjat sin karriär, dvs att prata om just hederlig social demokrati?

En bra majoritet behöver en duktig och vass opposition för att bli riktigt bra, det har vi verkligen inte idag?

måndag 10 oktober 2011

Budget, budget, budget

Det är mycket budgetprat nu. Tiderna ser helt annorlunda ut än de gjorde i juni. Det gäller att hålla hårt i slantarna!

Under hela lördagen satt vi i koalitionen på Slottet och gick igenom alla nämnders budgetförslag. Det gäller att ställa viktigt mot oviktigt, angeläget mot mindre angeläget. Svårt och tufft men politik är ofta en fråga om prioriteringar.

Veckan började med ordförandegrupp, jag tror faktiskt alla var där idag, trångt runt Olles konferensbord. Vi ska informera oss och varandra om vad som händer ute i de olika nämnderna. Nyttigt att ses och prata där det är högt i tak, vilket vi har på våra möten. Dock en mycket trevlig ton och gott samtalsklimat, även om vi naturligtvis inte håller med varandra i allt.

Har kört igenom min gamla Volvo i biltvätten på Statoil. Ska i eftermiddag besiktiga den på verkstaden. Blev påkörd för en tid sedan och nu ska vi se hur mycket kalaset att laga kan kosta. Självklart tvättar jag på Statoil, ja vilken mack som helst går bra, för de skickar inte ut smutsvattnet rakt ut i dagvattennätet. Det är alltså en positiv miljöåtgärd! Vill man hellre tvätta själv hemmavid så kör då ut bilen på gräsmatten, betydligt bättre för miljön!

Riktigt skrutt att varken Juholt eller Ohly ställde upp på debatten i Agenda igår kväll. Juholt borde vara intresserad av att prata politik. Somliga kallar det sandlådefasoner och jag är nog beredd att instämma i det. Bra kommentarer från SvT, de bestämmer - inte politikerna!

fredag 7 oktober 2011

Fredag igen

Tänk vad fort veckorna går, snökaos i norr och här hade vi hade sommar så sent som häromdagen. Ur led är tiden.

Imorgon ska vi i koalitionen diskutera budget för 2012. Samling på Slottet imorgon bitti sen sitta och prata, lyssna och diskutera en hel lördag. Inte för jag hoppas på regn och rusk men......
I juni beslutade tekniska nämnden om budget för både drift och investeringar. En sommar har gått och hösten med ekonomisk oro är här. Förutsättningarna ser lite annorlunda ut än den ljusa tid vi skymtade vid tiden för vårt beslut. Måste nog fundera ordentligt om det krävs några revideringar innan förslaget läggs på fullmäktiges bord i slutet av november.
Det gäller att hålla hårt i slantarna, det är pengar från danderydsbornas arbete och slit vi har att varsamt hantera. Det är ett stort ansvar och det gäller att fördela dem klokt mellan alla kommunens olika verksamheter. Det är det som vi i huvudsak ska prata om imorgon.
När vi sedan sitter vid budgetfullmäktige har som regel både socialdemokrater och folkpartister mera pengar, av någon underlig anledning. Nej, det är för att de har alltid skattehöjarvapnet att ta till. Som jag ser det så värnar de inte lika mycket om danderydsbornas egen frihet att själv få avgöra vart pengarna ska gå.

Idag är Håkan Juholts girighet på allas läppar. Även Aftonbladets Lena Melin går hårt åt honom. Lena talar om hur eliten skor sig men själv tror jag faktiskt det är ett allmänmänskligt drag. Vem vill inte ha pengar utan att anstränga sig. Skillnaden är bara att för eliten handlar det om så mycket större pengar, de har möjlighet att sko sig på nivåer som vi vanliga dödliga bara kan drömma om.......

Undrar också lite över vad (KD) håller på med. Birro var befriande att lyssna till på Debatt igår kväll. Mats Odell pekar med kniven mot Göran Hägglund, inte i ryggen utan rakt framifrån. Både dumt och okamratligt!

Trevlig helg på er alla.

tisdag 4 oktober 2011

Fint besök i Danderyd


Igår hade vår förening bjudit in till medlemsmöte med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det är viktiga och intressanta frågor Ulf hanterar på sitt departement. Jag själv hade dessvärre inte tid att lyssna till hela föredraget men en hel del frågor från våra engagerade medlemmar hann jag med.
Får vi ett statsråd på besök så kan vi inte styra varken dag eller tid för besöket och nu kolliderade det med kommunstyrelsens sammanträde.

Det var ett bra tag sen jag bakade bullar senast men idag på kanelbullens dag måste det ske! Det är både gott och välgörande med en färsk kanelbulle, doften ska heller inte underskattas, mmmmmmmm!

tisdag 27 september 2011

Smalt och manligt på toppen i folkpartiet

Vid fullmäktiges möte igår förrättades en hel del val. Folkpartiet bytte gruppledare och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden, Tommy Lindgren heter mannen på den posten nu men Bengt Sylvan sitter kvar som ledamot? Något byte för att istället låta någon av de två folkpartistiska kvinnorna kliva upp som ledamot gjordes inte, både Elvy och Inga är kvar som ersättare.

Bengt Sylvan valdes också in i fastighetsnämnden. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på men Bengt har helt plötsligt fått en hel del uppdrag på sitt bord; ledamot och gruppledare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i tekniska nämnden och fastighetsnämnden och så fullmäktige förstås. Är det brist på folkpartister eller.....

Samtidigt valde vi in en fd folkpartist på moderat mandat i socialnämnden; Andreas Tidström. Andreas är känd som en intresserad och engagerad kommunpolitiker och jag är glad att han nu tagit steget över till oss.

Sköna höst

Höstmånaden september är här fast varmt och skönt, känns nästan som sommar....
Nu är en intensiv tid inom politiken. Riksdagsledamöterna skriver motioner och här hemma i kommunen jobbas det med budgeten för 2012.
Tekniska nämnden har beslutat om budgetförslaget som nu är på väg upp för att landa på kommunfullmäktiges bord i slutet av november. Innan dess ska det manglas både av kommunstyrelsens ordförande och gruppen och dessutom gemensamt i koalitionen. Får se hur mycket som går att känna igen.
Igår sammanträdde kommunfullmäktige, första mötet efter sommaruppehållet. Kände mig lite ringrostig och trött fastän jag var hemma strax efter nio. Det är annat det än förr i tiden då vi aldrig slutade före sluttiden på 23.00.
Ytterligare en kväll borta den här veckan. På torsdag har vi först styrelsemöte kl 18 och sen gruppmöte direkt därefter.
De ärenden som har direkt bäring på tekniska nämnden och ska behandlas av gruppen på torsdag är;
- miljö- och hälsas föreläggande om krav att utreda dagvattenhantering och utsläpp av dagvatten i Edsviken. Det säger sig väl nästan självt att ett föreläggande som förvaltningen får i slutet av juni inte kan presentera en seriös utredning redan den sista september. Men självklart måste och ska vi göra något åt dagvattnet som helt orenat rinner ut i Edsviken. Det är kommunen som blivit förelagd men nedsmutsare är också både Trafikverket genom motorvägen och Locum genom området kring Danderyds sjukhus.
- tekniska nämndens framställan om tilläggsanslag avseende vinterskador på de kommunala vägarna. Här föreslår KSAU att vi inte får några mera pengar utan måste göra omprioriteringar.
Ska gå igenom ärendet med förvaltningschefen och höra hans professionella syn på saken.
- tekniska nämndens framställan om tilläggsanslag avseende exploateringsprojekt för OKQ8. Här föreslås dock att vi beviljas detta.

Miljöpartiet lämnade en motion till fullmäktige igår. "...om behovet av extern uppföljning av organisationsöversyn och verksamhetsutveckling som pågått vid tekniska kontoret"
Kanske en aning sent påkommet att diskutera en undersökning från i våras, ja men kanske är det så att Miljöpartiets syfte är att misskreditera tekniska nämnden? Någon annan förklaring till motionen kan inte jag se..... för självklart måste en ny chef rekryteras snarast möjligt! Det är sånt här som är politik.

måndag 12 september 2011

Måndag idag

Idag är det måndag igen, tänk vad fort tiden går. Känns faktiskt som om den går fortare och fortare också?
Förra veckan var jag i New York. Mötte dottern som var på väg hem till Sverige från Los Angeles och hann med ett kort möte med sonen också. Ungas värld har verkligen krympt, nu flyttar man lika lätt till något annat land eller världsdel som man förr flyttade till någon grannförort. Självklart är det positivt att vidga sina vyer även om jag som mamma får en liten tår i ögat. Det blir faktiskt inte riktigt samma sak att prata i telefon som att ses på riktigt.

Hittills har en stor del av dagen gått åt att svara på mejl. Det samlas snabbt ihop sig en hel drös. Det är enkelt att mejla och det underlättar självklart men hinner man inte läsa, svara och rensa upp blir det ett tufft jobb att gå igenom en lång lista med rödflaggade meddelanden.
Många meddelanden handlar fortfarande om parkeringsböter. Hoppas verkligen att förvaltningen får ut informationen om parkeringsreglerna som gäller. Vi måste ta ett ansvar att informera om gällande regler så att man inte parkerar fel och får böter i onödan.

Ikväll har vi utbildning för våra förtroendevalda, sammanträdesteknik står på agendan. Det är mycket att hålla reda på och även om det är ordförandes ansvar att se till att allt går rätt till så gäller samma sak här som om parkeringen. Att kunna regelverket gör det hela både enklare och roligare. Jag har själv gått på ett antal kurser men fullärd blir man nog aldrig. Att repetera är nyttigt!

På onsdag har vi budgetgenomgång med KSAU. Tekniska nämnden har fattat beslut om budget för 2012 och nu ska den gås igenom ordentligt med KSAU. De här två senaste vintrarna har gått hårt åt våra vägar och cykelbanor. Asfalten har spruckit på många håll och potthålen är fler än vanligt. Det kostar pengar att laga men gör vi det inte nu så är risken stor att gatorna blir ännu sämre, de lagar sig ju inte själva.

torsdag 1 september 2011

Jag känner mig redan trött....

Så mycket problem som har dykt upp den senaste tiden. Har jag haft semester, har jag varit ledig? Det känns faktiskt inte så.

Den här rivstarten är för mycket, tempot jag håller nu kommer inte hålla. Takten är som ett hundrameterslopp på maratonsträckan hela terminen. Det kommer naturligtvis inte gå.

I eftermiddag träffar jag Olle Wallin, TF teknisk direktör i första hand året ut. Olle känner jag sedan tidigare. Han har varit TF anläggningschef under våren så han är väl bekant med kommunen och verksamheterna.
Ser fram emot mötet och också att få lämna över en hel del problem i hans knä. Synd om Olle men skönt för mig!

Ikväll har vi fullmäktigegrupp. Blir kul att få träffa alla moderatvänner igen efter sommaren. Somliga har jag träffat vid en del andra möten redan, men andra har jag inte sett sedan juni.

Imorgon fredag ska jag ut och titta på Sörabs olika anläggningar för sopor. Ja, sopor och sopor. Allt vi slänger är inte bara sopor utan det mesta återvinns i en eller annan form.

onsdag 31 augusti 2011

Barn i trafiken

Jag har många gånger kontaktats av enskilda föräldrar, föräldragruppen, föräldraföreningar etc etc angående barn i trafiken. Man är orolig för trafikmiljön runt skolorna när man lämnar barnen på morgnarna.

Förra veckan hade jag anledning att själva köra bil förbi Kevingeskolan på morgonen, tiden det är som mest kaotiskt vid alla skolor. Två bilar hade parkerat uppe på trottoaren och jag stannade för att säga till. Möttes dock inte av ursäkter utan tvärt om förklarades bara varför man stod där, "jag ska bara lämna av mina barn". Ja men om det står bilar på trottoaren måste ju de andra barnen gå på gatan! Ingen insikt om att det är just man själv som skapar den osäkra trafikmiljön för barnen.

Kraven är höga på att kommunen ska ordna det här, kommunen ska bygga så att trafikmiljön blir säker. Vi ska bygga gupp eller sk chikaner så att bilisterna håller låg fart.

Just runt skolorna är det till allra största delen just föräldrarna som är problemet. Om man istället lämnade av barnen en liten bit ifrån skolan och lät dem gå den allra sista biten skulle vi slippa en del av problemen ända framme vid grinden. Nu verkar det som om man försöker köra ända in i klassrummet?

Vi behöver faktiskt hjälpas åt, även när jag släppt av mina egna ungar finns det andra barn på vägen - tänk på det! En stilla vädjan.

Parkeringsböter

Många, många är det som fått parkeringsböter den här sommaren. Många har fått dem när de parkerad bilen vid sidan om vägbanan för att inte stå i vägen för annan trafik. Med två hjul utanför vägen kallas det för "parkering i terräng". Den regeln är inte något som vi beslutat här i Danderyd utan gäller generellt i hela landet. Man får helt enkelt inte parkera bredvid vägen.

Nu kan man ju tycka att det är lite småaktigt att bötfälla när man är och tar sig ett kvällsdopp efter jobbet. Ja, det tycker jag faktiskt också! Men det skulle bli väldigt knepigt att säga att viss felparkering är OK, när lappen redan är utskriven.
Jag kan däremot tycka att informationen kunde varit mycket bättre, förhoppningsvis blir den det också i framtiden. Man ska nog inte förutsätta att alla kan varje parkeringsregel utan man behöver påminnas via skyltar eller annat.

Här i Danderyd är marken, antingen det är grus eller gräs, bredvid vägen klassad som "parkmark" och att tillåta parkering där är det nog inte många som skulle vilja. Inte jag heller. Däremot ska vi försöka hitta mark där bilar kan parkera. Man ska komma ihåg att det alltid finns de som retar sig på parkerade bilar, det vill man inte ha utanför sitt fönster.

Förvaltningen tittar på problemet och försöker hitta lösningar så alla, eller de flesta, blir nöjda. Att få alla helt nöjda går nog inte utan det måste bli något slags kompromiss. Men sådan är politiken.....Onsdag 31 augusti

Är det här den sista sommardagen, eller är september också en sommarmånad? Ja underbart är den här tiden, svarta kvällar och nätter och soliga dagar.
Politiken har gjort en rivstart. Man är ju fortfarande lite ovan men det känns jättekul att vara igång.
Vi har moderat ordförandemöte i eftermiddag. Vi ska väl börja så smått att prata om våra respektive budgetar. Det ekonomiska läget är ett helt annat nu än när vi senast hade diskussionen uppe. Det gäller att prioritera rätt saker, för prioritera behövs. Vi måste vara försiktiga med skattebetalarnas pengar, kanske lite extra mycket nu.

Imorgon har vi moderat gruppmöte, då träffas fullmäktigegruppen för att gå igenom ärendena som ska upp till kommunstyrelsen på måndag och sedan fullmäktige den 26 september.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för att åtgärda skador på vägarna. De här två stränga vintrarna har gått hårt åt både vägar och gång- och cykelbanor. De pengar som är avsatta i ordinarie budget har gått åt att reparera skador. Får väl se hur diskussionen slutar. Självklart tycker jag det är viktigt att vi får pengarna men samtidigt kan det finnas andra mera angelägna åtgärder som behöver pengar, som vi kanske inte har.....Jag tycker ändå det är viktigt att lyfta frågor på det här sättet, att tydligt synliggöra hur våra skattepengar används.

tisdag 16 augusti 2011

Nu börjar allvaret - nämnd redan imorgon onsdag

Just det, nu gäller det att koppla in istället för av! Vi i tekniska nämnden har vårt första möte för höstterminen redan imorgon. En hel del ärenden finns för beslut.

Förutom dessa har jag bett förvaltningen om en redogörelse för vad som hände med parkeringsbolaget i somras. Fanns det ingen dialog eller varför lappade plötsligt parkeringsvakten alla bilar som ju så ordentligt försökte ställa sig vid sidan för att inte hindra övrig trafik. Att bara ha två av hjulen kvar på vägbanan trodde ju alla var bra men då blev det istället "parkering i terrängen" och en lapp på rutan. Hela 700 kr kostade det också, den goda hjälpsamheten.
Danderyds kommun har anställt en ny anläggningschef och detta ärende får hon redovisa för nämnden imorgon.

I övrigt har vi att ta ställning till förvaltningens nya förslag om VA-taxa. Den förra blev inte godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott och nu är taxan omarbetad. Varje kommun har att väva in sina egna förutsättningar och ska få kostnaden för vatten och avlopp täckta via taxan. Skattekollektivet ska inte vara med att betala. I mångt och mycket är ju skattekollektivet samma som VA-kunderna, men det behöver inte vara så.

Nu närmar även vi oss för att få insamling av matavfallet. Förvaltningen vill först genomföra ett prov för att därigenom få kunskapen om hur det kan se ut i full skala. Alla kommuner är olika och jag tycker nog också ett prov just här kan vara bra. Fast ännu bättre för miljön än att samla in matavfallet är ju att det inte blir något alls förstås. Men nu blir det ändå matrester och då ska vi göra biogas av det istället för att elda.

torsdag 11 augusti 2011

Dags att starta höstterminen 2011

Nu börjar det bli dags att så smått sätta igång med lite politik igen. Arbetet med att fortsätta göra Danderyd lite bättre varje dag får inte avstanna, bara gå på sparlåga.

Idag hade vi beredningsutskott inför nämnden den 17 augusti. Känns faktiskt tidigt att sätta igång före skolornas hösttermin, men, men så är det nu.

Bland våra ärenden som kommer upp finns VA-taxan, KSAU skickade tillbaka den till tekniska nämnden så nu kommer den upp igen. Det är ett digert arbete förvaltningen gjort och jag gissar att detta ärende kommer ta en stor del av mötestiden i anspråk.

I övrigt kommer vi diskutera de många P-böter som utfärdats av den i sommar så nitiske parkeringsvakten. Många är de som efter jobbet åkt till någon av våra fina badplatser för att ta sig ett dopp och kommit tillbaka till bilen och mötts av en lapp på rutan. Det blev ett dyrt bad, 700 kronor!
Jag vill veta hur många som fick böter, hur kommunens avtal med parkeringsbolaget ser ut och också hur dialogen ser ut. Visst är det så att man måste ha dialog om hur vi i just Danderyd ser på parkering och parkeringsregler.
Sunt förnuft har aldrig suttit i vägen och gör det inte i detta fall heller!

Bryggorna i Cedergrenska parken fortsätter intressera och diskuteras i lokaltidningen och annars. Från Förvaltningsrätten har dock inget hörts ännu, men det tar nog sin lilla tid....

Jag har tagit en paus från bloggandet under sommaren men nu kommer jag uppdatera lite mera frekvent.

Välkommen att kommentera, det uppskattas.

måndag 1 augusti 2011

Fredrik sommartalar i Gustavsberg

Jag kommer åka till Gustavsberg den 20 augusti för att lyssna till vårt partiordförande Fredrik Reinfeldt. Info finns här.

Börjar så smått återvända

Nu är sommaren som vackrast, varmt och skönt både dagar och kvällar. Kvällarna är så där härligt svarta och ljumma, inbjuder verkligen till utevistelse!

Politiskt har det varit nästintill stiltje. Då kommer då det förfärliga dådet i Norge med galningen som dödade en massa helt oskyldiga människor.
Det går nästan inte att ta in och än mindre förstå. Det måste vara någon riktig felkoppling i hjärnan där!

Alla andra bekymmer och problem ter sig plötsligt så futtiga och oväsentliga. Men trots allt så finns det små bekymmer och många känner att de behöver delge mig dessa. Jag uppskattar som vanligt kontakten med alla danderydsbor men kommer vänta ännu ett slag innan jag ger mig i kast med dessa.
Ni får ge er till tåls en tid!

Nästa vecka på torsdag den 11 aug har vi terminens första beredningsutskott. Vet ännu inte vilka ärenden vi får upp men så snart jag vet kommer jag som vanligt informera här om dessa.
Första nämndmötet för terminen blir onsdagen den 17 augusti och i och med detta så allt allt igång som vanligt igen. Efter en så här underbar sommar känns det faktiskt riktigt bra att få komma igång igen!
Tack för nu.

måndag 20 juni 2011

Börjar nedräkningen

Äntligen, ja äntligen blir de politiska mötena färre och färre. De lediga kvällarna blir samtidigt allt fler. Den här veckan ska jag jobba på mitt vanliga jobb och hinna läsa tidningarna ordentligt.
På onsdag ska protokollet från senaste nämndmötet justeras. Ska väl inte vara några konstigheter. Protokoll och handlingar publiceras på kommunens hemsida. Fler och fler är intresserade och läser, det har jag fått flera bevis för. Det är också en viktig demokratisk fråga. Alla har rätt att veta vad vi politiker beslutar, det gäller ju alla oss danderydsbor.
Även om det politiska uppdraget går på sparlåga läser jag min mail regelbundet, dvs varje dag. Du som har något på hjärtat, dra sig inte för att kontakta mig!

tisdag 14 juni 2011

Semester och föräldrapenning för småföretagare

Jag skrev här igår om Regeringens utredning om föräldrapenning och hur göra i de fall där den ena föräldern sitter i fängelse.

Att föräldrapenning är svårt att ta ut för företagaren som arbetar ensam eller i sitt lilla, lilla företag vet vi ju egentligen. Att det också är svårt, och ibland omöjligt för småföretagaren att vara ledig, att ha semester helt enkelt, vet vi som har den erfarenheten. Tyvärr verkar dock kunskapen inte vara lika spridd i regeringskansliet?

DN skriver idag om Esperanza Mattissons dröm.

Hennes historia är inte på något sätt unik. Du som är anställd i ett företag som ger dig semesterledighet, tänk på Esperanza och alla andra småföretagarhjältar när du latar dig i hängmattan i sommar!

Vad gör vi med maten?

I vissa kommuner sorteras matavfallet ut i särskilda kärl och hämtas separat för att sedan bli till biogas. Här i Danderyd utreds detta och ett inledande försök är i sikte. Visst är det bra att vi har material att göra biogas av men är det egentligen så bra och miljömässigt rätt att göra gas av fullt tjänlig mat?
Tänk om vi istället lät bli att köpa mat som vi sedan inte äter upp. Tänk om vi, precis som förr, lärde oss att laga mat på resterna. För det bästa för miljön är ju egentligen att inte producera och transportera det vi inte äter upp!

Lika bra eller bättre än insamling av matavfall vore kanske en kokbok med tips på hur du tar hand om resterna.

Idag läste jag förresten i DN att de som storhandlar kastar mer mat än de som handlar mindre men oftare. Något att tänka på när du står i affären och väljer mellan det till synes billigare storförpackningen eller den något, till synes, dyrare förpackningen men du vet äts upp?

måndag 13 juni 2011

Tidskriften Riksdag & Departement

I veckans nummer av Riksdag & Departement läser jag att "Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda om ensamboende föräldrar ska få överlåta en del av föräldraledigheten till någon som inte är förälder till barnet. Försäkringskassan ska också undersöka hur man kan göra när en förälder i praktiken är ensam om vårdnaden av barnet, t ex om den andra föräldern sitter i fängelse."

Tänk om de tänkt på enmansföretagarna också, och kanske på de små, små företagen. Det finns en hel del tobakshandlare, arkitekter och andra konsulter som de facto inte kan vara lediga. Jo, det kan de förstås men då får inte familjen någon inkomst alls. Att tänka på fängelsekunderna är ju gott men det finns också en hel massa småföretagare som inte utan väldigt stora uppoffringar kan vara lediga.

Hade vi i vår familj inte haft möjligheten att fördela dagarna som vi ville skulle en del frysa inne. Är det verkligen regeringens mening att bara de som är anställda eller sitter i fängelse ska kunna ta ut hela föräldraledigheten? Nej, komplettera uppdraget, tack!

Styrelsemöte och fullmäktige ikväll

Så här på slutet, innan jag får ta sommarledigt är det mycket som ska fixas och ordnas. Många möten och träffar, alla vill avsluta och knyta ihop de lösa trådarna.

Vid kommunfullmäktiges möte ikväll har vi bland annat att besluta om arvodering av kommunalråd och oppositionsråd. Historiskt har vi i Danderyd varit ganska unika genom att bara ha en enda heltidspolitiker, kommunalrådet. Det har varit den moderata viljan att hålla tillbaka den politiska organisationen.

Vid valet förra året backade vi rätt mycket och vi kan nu inte styra och råda på samma sätt längre. Det har varit partiförhandlingar om detta och i förslaget från kommunstyrelsen som kommer upp till beslut ikväll är det alltså ett oppositionsråd från (FP) som kommer arvoderas med 1,0 x riksdagsmannaarvodet på halvtid. Arvodet blir alltså 28 000 kr per månad! Inte illa för att vara 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen! Vårt andra kommunalråd blir en (C) som arvoderas med 1,3 x riksdagsmannaarvodet, också på halvtid, således 36 400 kr per månad.
Ordföranden i kommunstyrelsen arvoderas enligt samma modell med 1,3 x riksdagsmannaarvodet men då på heltid.

Det blir dyrare för danderydsborna när moderaterna inte har egen majoritet, det kan ju klart konstateras!

fredag 10 juni 2011

Besök av miljöministern

Idag fick jag tillfälle att vara med vid miljöminister Andreas Carlgrens (C) besök vid Marina läroverket och Stocksunds hamn. Ämnet för dagen var Östersjöns vatten ifrån lite olika perspektiv.

Vi fick också tillfälle att visa upp både tömningsstationen för toaavfall från fritidsbåtar och båtbottentvätten. Båda dessa anläggningar är del i det gemensamma projektet mellan Marina Läroverket och Danderyds kommun för en bättre vattenkvalitet i Östersjön. Länsstyrelsen har med sk LOVA-pengar bidragit till finansieringen av dessa.

onsdag 1 juni 2011

Var går det att tillskapa båtplatser

Cilla Lundström kommer nu med nya förslag på var vi skulle kunna lägga ut bryggor för att kunna erbjuda fler danderydsbor båtplats. Förra gången var det vid Långängsstrand och nu är det i Stocksunds hamn. Jag får väl tacka för arbetet!

För egen del vill jag varken säga ja eller nej, till varken Långängs strand eller Stocksunds hamn. Ett beslutsunderlag värd namnet är väl det minsta man kan begära innan man avkrävs ett svar?

Tekniska kontoret håller på med en utredning för att försöka identifiera platser där det skulle gå att lägga ut eller förlänga befintliga bryggor. Inventeringen görs av alla kommunens strandremsor. Först när vi har utredningen i handen kan vi, eller åtminstone jag, ta ställning till var det är bäst och mest lämpligt att lägga ut bryggor. Utredningen kommer svara på hur detaljplanerna ser ut, vad jag hört krävs planändring på många befintliga bryggplatser. Räknar också med att få en indikation om kostnaden, dvs var är det möjligen billigare och var kan det kosta mera pengar att bygga.

På vissa håll utnyttjas inte hela planområdet som medger bryggor, då går det att förlänga de befintliga utan planändring. Bryggan för toatömning i Stocksunds hamn gick att lägga ut utan att det krävdes planändring. Dessutom går det att förlänga ytterligare en av de befintliga pontonerna några meter och ändå hålla sig inom planområdet.

Kanske kommer man i utredningen föreslå att vi ska gå till Solna stad och höra vad de har för åsikt om vi lägger bryggor på hela Danderyds kommuns vattenområde och skjuter över all båttrafik till deras sida. Men som sagt, jag vill gärna vänta in tekniska kontorets arbete.

Demokrati

I nästan varje nummer av vår lokaltidning Mitt i Danderyd finns minst en insändare som inte är så positiv mot mig. All agg man känner mot att Stocksunds Båtklubb ska lägga ut bryggor nedanför Cedergrenska parken lägger man över på mig.
Självklart tar jag ansvar för det som ankommer på mig men jag gillar inte när man ställer mig till svars för även det som inte faller inom mitt ansvarsområde.

I veckans nummer av Mitt i t ex svarar jag Ewa Bergman(FP) som i en insändare tidigare anklagade mig för att inte kommentera en skrivelse som kommit in till stadsbyggnadskontoret. Jag har full respekt för att alla inte känner till hur kommunen är organiserad i olika förvaltningar med nämnder men Ewa som förtroendevald måste väl ändå känna till detta? Gör hon inte det är det på tiden att hon sätter sig in i det. Det här är inte första gången den händer, hoppas den sista. Jag vill att vi ska vara justa och hederliga mot varandra.

Olle Johansson har som privatperson, fast han är (S) i tekniska nämnden, anmält nämnden, sin egen alltså, till Förvaltningsrätten. I anmälan hemställer han om att rätten; "föranstaltar om att ärendet i enlighet med vårt yrkande 2011-04-13 tages upp som ett beslutsärende i teknisk nämnd så att ett beslut på politisk nivå kan fattas."

Vid sagda nämndmöte den 13 april bad (FP) och (S) att få lägga till ett ärende till listan, vilket de också fick. Yrkandet var inte preciserat som han säger ovan, utan det enda yrkande som framfördes var att "tekniska nämnden ska återkalla inlämnad bygglovsansökan".

Är nu detta demokrati, ja visst. Förvaltningsrättenhandlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Olle Johansson är en enskild person och tekniska nämnden i detta fall en myndighet. Första gången jag råkar ut för en anmälan. Man lär sig något nytt varje dag!

tisdag 31 maj 2011

Planberedning i morse

Vi har haft sk planberedning på morgonen. En mängd tjänstemän är med och lyssnar och svarar på frågor av allehanda slag. Vi politiker har många frågor och många synpunkter på allt, dvs som vanligt.
Politikerna som är med är byggnadsnämndens presidium, KSAU och ordföranden i tekniska nämnden, dvs jag själv.
Det finns faktiskt byggare som vill bygga i Danderyd, bostäder, kontor och annat. Det gäller bara att hitta marken där alla kan vara ganska överens om att bygga. Det går inte fort, det ska gudarna veta. Förstår mycket väl varför det tar så himla lång tid från idé tills det är dags för inflyttning.
Politik ska inte går fort, det menar jag inte heller. Kanske vore det dock bra om det gick lite, lite snabbare än idag!

måndag 30 maj 2011

Roligt med nya vänner

Jag gillar verkligen de nya sk sociala medierna. Idag t ex åt jag lunch med en gammal FB-vän, vi har varit vänner på Facebook länge och pratat om ditt och datt men aldrig setts IRL, in real life.
Idag blev det av och vi hade en supertrevlig lunch, räkmacka i Arninge. Mary Jensen, superbloggaren, rekommenderar varmt ett besök på hennes blogg.

Jag gillar facebook - förutom att hålla kontakt med gamla vanliga vänner är det lätt att skaffa nya och dessutom får man inblick i deras liv. Låter kanske inte klokt men om man gillar människor, som jag gör, är det kul.

Inte så himla mycket annan politik än vårt samtal idag, men det är inte fy skam!

fredag 27 maj 2011

Bra att bo

Enligt tidskriften Focus hamnar Danderyd på andra plats i frågan var det är bäst att bo. Kolla hela listan här.

För oss som politiker är det självklart en fjäder i hatten att komma högt upp i denna ranking, tävlingsmänniskor är vi väl lite till mans?

Alla förtroendevalda gör naturligtvis vad de kan för att sin egen kommun ska vara bra att bo i, somliga lyckas bättre än andra. Är det en slump att borgerligt styrda kommer högt upp i listan?

torsdag 26 maj 2011

Dataproblem

Min dator på jobbet har funkat bra så här långt. Den här veckan började den dock krångla, först var det internetanslutningen, sen gick det inte att skriva ut, varken på den vanliga skrivaren eller på färgskrivaren.
Sonen kallades in och har har ägnat många timmar åt min dator, han gav upp. Internetanslutningen fick han igång så den funkar, jag köpte en ny skrivare. Förhoppningsvis går det att jobba nu.
Utan dator går det inte att jobba, ingenting går att göra utan. Fy bubblan!

Igår hade Länsförbundet Inspirationsutbildning för föreningarnas hemsidor. Otroligt bra! Fick verkligen inspiration och lust att sätta igång direkt. Moderaterna i Botkyrka är föredömet. Gå gärna in och läs och beundra här.

En stor del i det politiska arbetet är dialog och information, danderydsborna måste få komma till tals och också få veta vad vi politiker gör. Hemsidan är ett enkelt och bra sätt både för dialog och information.
Gå gärna in och titta och läs, den är inte perfekt ännu men jag ger inte upp.

tisdag 24 maj 2011

Är longboard politik?

Sonen åker longboard, det är vad det låter som en lång bräda. Den har små hjul och man åker på asfalterade gång- eller vägar nedför i en hiskelig fart. Enligt sonen själv ca 60-70 km/h. Helt galet tycker jag som mamma men samtidigt, det finns mycket värre saker ungdomar kan ägna sig år. Jag försöker bara försäkra mig om att han är försiktig och har de olika skydd som köpts för ändamålet.
I traditionell ungdomsidrott organiseras verksamheten av vuxna, ofta vuxna lagledare, tränare och förening med styrelse. Longboard-åkare organiserar allt själva. Nyttig och lärorik del i det hela.
Så här kan det se ut:

På hjälmen sitter kameran. Det ingår också att filma åken, redigera, lägga till musik för att sen publicera filmerna på Youtube och Facebook. Också en lärorik del i det som för många ses som oorganiserad ungdomsverksamhet.

Vi som politiker måste också hänga med, det är inte bara de gamla traditionella idrotterna och fritidssysslorna som tar plats nu, men det är bara de gamla traditionella idrotterna och fritidssysslorna som får del av våra gemensamma skattepengar - något att tänka på!

torsdag 19 maj 2011

Roslagsbanans utbyggnad - mötet i måndags

För intresserade finns presentationerna från mötet i måndags att hämta på kommunens hemsida.

Här finns länken:

http://danderyd.se/DanderydTemplates/Page____11429.aspx

Vi vill möta danderydsborna

Fullmäktige har fattat beslut om att nämnderna själva får avgöra huruvida deras sammanträden ska vara öppna eller inte. Ibland är det inte vare sig lämpligt eller tillåtet med öppna möten. För att danderydsborna ändå ska kunna följa sina politikers arbete och ställa frågor om de aktuella ärenden som nämnden har att fatta beslut om, föreslår vi att våra respektive förvaltningar också får utreda möjligheten att ha allmänna möten i samband med själva sammanträdet.

Ett möte där danderydsborna får möta sina politiker, får svar på sina frågor och själv får komma med synpunkter tror vi ger mer än ett där man bara får sitta vid sidan av och lyssna.
Så vill vi ha det och så hoppas vi att danderydsborna vill ha det.

Carina Erlandsson
ordf tekniska nämnden

Ulla Hurtig Nielsen
vice ordf byggnadsnämnden

onsdag 18 maj 2011

Tekniska nämnden...

...fattade några kloka beslut ikväll och gav förvaltningen några uppdrag;

- att utreda möjligheten att ha öppna nämndsammanräden. Utredningen ska innefatta eventuella ekonomiska konsekvenser samt alternativet att bjuda in till möten för allmänheten i samband med sammanträdet för att ge möjlighet för danderydsborna att ställa frågor på aktuella ärenden

- att inventera kommunen för att föreslå lämpliga platser som kan upplåtas åt våra entreprenörer för uppställning av maskiner etc

- att utreda om möjlighet finns till zon för sk kiss-ride i anslutning till tunnebanan vid Danderyds sjukhus (stoppställe för snabb avlämning resp upphämtning av passagerare med bil)

Dessutom beslutade nämnden att införa möjlighet att för enskilda och företag att sponsra parkverksamheten. Det kan t ex vara parkbänkar, fågelholkar etc etc. Jönköping lär ha utvecklat detta på ett bra sätt, då får vi lära av dem.

Ikväll har vi teknisk nämnd

Till kvällens sammanträde är listan liten och tunn. Så kan det bli ibland men jag har redan förvarnats om att till mötet i juni är det desto fler ärenden som ska beslutas.

Ett ärende som är extra roligt blir det om sponsring till kommunens parkverksamhet. Under förra mandatperioden försökte jag och den dåvarande nämnden komma fram och genomdriva sponsring i någon form. De svarta hundpåsarna är det enda vi lyckades med, men alltid något.
Nu är det dags igen. Nu handlar det om att privatpersner och företag ska kunna skänka t ex parkbänkar, träd etc. Det stora engagemanget för allt det gröna i vår kommun gör att jag tror på detta. När tekniska kontoret arbetat fram detaljer för detta hoppas jag på en stor mängd parkbänkar, det skulle vi behöva många fler.

I övrigt kommer jag föreslå att nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att inventera och föreslår var kommunen det kunde vara lämpligt att våra entreprenörer kan parkera maskiner etc. Vi behöver faktiskt också områden där vi inte ställer så höga skönhetskrav.

Dessutom kommer jag föreslå att förvaltningen får i uppdrag att titta på om det skulle vara möjligt att inrätta en zon där man kan stanna bilen för att ta upp eller släppa av passagerare vid tunnelbanan Danderyds sjukhus, se bild.Har du frågor om kommunens parker och naturområden?
Jag finns tillsammans med tekniska kontorets kundtjänst i Information Danderyd, Mörby centrum, i eftermiddag mellan kl 13.30 - 15.30. Vi svarar på frågor, berättar om planerna för våra parker och naturområden och tar gärna emot synpunkter och tankar från er.
Välkommen!

tisdag 17 maj 2011

Mötet igår kväll

Igår bjöd kommunen in till informationsmöte om Roslagsbanans utbyggnad och den påverkan det kan ha på Danderyd.
Enligt SL:s planer ska det gå betydligt fler tåg vilket medför värre störningar för de som bor i närheten av banan. Fler tåg kommer också innebära att bommarna vid järnvägsövergångarna kommer vara nedfällda mer än vad är fallet idag. Buller och barriärer är de stora problemen.
Representanter från SL inledde med en redovisning och därefter lämnades fritt för frågor. De danderydsbor som slutit upp var, icke förvånande, väldigt kritiska.
På frågan om buller svarade SL att de kommer göra åtgärder, bullerplank är ett sätt. Barriäreffekterna kan lösas genom undergångar. T ex så diskuteras en undergång vid Ekeby och en i Enebyberg, observera att det inte finns något beslutat ännu. Här ska vi lyssna till och ta tillvara danderydsbornas synpunkter.

17 maj idag - grattis Norge!

söndag 15 maj 2011

Fick bara en ledig dag denna helg också

Efter intensiva arbetsfyllda vardagar längtar jag till helgen och att få sova tills jag vaknar och få läsa morgontidningarna riktigt länge.
Även denna helg gick lördagen i arbetet och politikens tecken. Stockholms län hade stämma igår i Landstingshuset på Hantverkargatan.
Ca 200 moderater som offrade en sovmorgon för att välja förbundsstyrelse, diskutera och svara på tretton inlämnade motion och ett par propositioner.
Det är alltid kul att träffa likasinnade och prata strunt och erfarenheter med kommunpolitiker från andra kommuner i länet. Oftast har vi mer att lära av, och gemensamt med än kommunpolitiker utifrån landet.

Imorgon bjuder kommunen till till ett möte för att diskutera och fråga SL om planerna för framtiden med särskilt fokus på buller och andra störningar som kommer av Roslagsbanans kraftiga utbyggnad.
Imorgon måndagen den 16 maj kl 19.00 i aulan, Danderyds Gymnasium. Medverkan sker från SL och kommunen, Olle Reichenberg, Siv Sahlström och jag själv deltar.

onsdag 11 maj 2011

En fantastisk dag för båtutflykt på Edsviken

Idag genomförde Edsvikens vattensamverkan en båtutflykt för att titta på och lära oss mer om Edsviken.
De kommuner som gränsar till eller har avrinning till Edsviken har ett väl fungerande samarbetsorgan för att vi tillsammans ska åstadkomma ett betydligt renare och bättre vatten.
Här i Danderyd rinner dels dagvatten helt orenat genom kulvert ut i Edsviken men vi har också utrinnande vatten som fördröjts genom dels den nyanlagda dammen vid Nora och dels Nora träsk.
Just dagvattnet är det som måste prioriteras, vi kan inte fortsätta släppa ut smutsigt vatten rakt ut i Edsviken. En viktig del i detta arbete är information, alla måste få kunskap om hur jag själv kan hjälpa till. Ett sätt är t ex att inte tvätta bilen på asfalt för då rinner ju smutsvattnet ner i dagvattenbrunnen. Tvättar man ändå bilen själv hemma så kör ut bilen på gräsmattan. Det bästa är annars att tvätta på någon bilvårdsanläggning. Det gör jag och rekommenderar andra att göra detsamma!

När vi kom till Sollentuna gjorde vi ett stopp och gick upp i parken vid Edsbergs slott. Titta vilket härligt alternativ till vanlig parkbänk vi hittade där. Enligt uppgift har hammocken, som stått där i ca två år, inte vandaliserats en enda gång!På bilden flankeras jag av Hanna Nocakovic och Annika Alm, båda Danderyds kommun.

Jag lovar göra vad jag kan för att vi ska ha minst en hammock här i Danderyd till nästa härliga sommarsäsong.

måndag 9 maj 2011

Årsredovisning 2010 på fullmäktige ikväll

Ikväll är det dags för kommunfullmäktige att behandla årsredovisningen för 2010. Alla förvaltningar har gjort ett gott arbete genom att göra en sammanställning som var och en kan förstå, den är pedagogisk och tillgänglig. Stort tack till alla som varit inblandade.

För tekniska nämndens del finns mycket att peka på som hänt under förra året. Det är t ex byggen som färdigställts och invigts.

Jag kan heller inte låta bli att nämna all snö som föll. Snösvängen har gjort ett fantastiskt arbete, det finns en del skönhetsfläckar men i stort gjordes ett mycket bra jobb. Om inte annat så kunde man jämföra om man tog sig utanför Danderyds gränser och såg på hur våra grannar hade det med snö.
Av all snö som plogades upp från våra gator, vägar etc byggdes ett högt och stort fjäll vid Rinkebyvägen, ska bli spännande att se hur länge det ligger kvar....... inte är det vackert. Snöröjningen kostade nästan 25 miljoner kronor under 2010, mycket pengar men väl använda.

För att öka på servicen till danderydsborna har tekniska kontoret inrättat en kundtjänst. Förutom kontakt via telefon och mejl finns också möjlighet att tala personligen med tjänstemän från tekniska kontoret. De finns på plats vissa tider i Information Danderyd. Kundtjänsten tar hand om både synpunkter och eventuella klagomål.

Det har satsats extra på renhållning och en mängd nya papperskorgar har kommit upp, hoppas också alla använder dem istället för att kasta skräpet där man står och går.
Vi vill ju alla ha ett rent och snyggt Danderyd, eller hur?

För att vi ska trivas behöver vi också känna oss trygga när vi är ute och går även när det är mörkt. Tekniska kontoret förbättrar belysningen och deltar också aktivt i Trygg i Danderyds arbete.

Kanske blir det något ytterligare jag tar upp ikväll, varje ordförande säger några ord om sin resp förvaltning och jag har sagt det förr men det tål att sägas igen; tekniska kontoret gör ett mycket bra arbete och jag är stolt över att få förtroendet att vara ordförande.

Alla jobb behövs

Två dagar i Karlstad med flera inspirerande seminarier och därtill tal av både finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt.
På kvällen toppenunderhållning i form av Sven-Ingvars med Sven-Erik Magnusson i toppform.Både Anders Borg och Fredrik tog i sina tal upp behovet av arbete och att fler jobbar. De betonade också vikten av varje jobb för; ALLA JOBB BEHÖVS!

torsdag 5 maj 2011

Försöka duger...

...Sällskapet Amorina annonserar i kommunens kulturkalender och frågar "Hur vill vi ha i vår härliga park?" Synd att varken Amorina eller kommunen faktagranskat annonsen.
Där sägs nämligen att Cilla Lundström "arbetar med parkens skötselplan". Någonstans har det blivit fel för det stämmer inte.
Skötsel- och åtgärdsplanen för Cedergrenska parken är ett dokument som tagits fram av tekniska kontoret och som antagits av tekniska nämnden. Cilla Lundström är inte inblandad.

onsdag 4 maj 2011

Trafikverket lyssnar inte

I veckans lokaltidning finns en artikel om bullret från motorvägen. Den som läser kanske tror att varken jag eller någon annan moderat gör något. Vi moderater, och jag själv har gjort en hel del, tyvärr biter det inte på de som bestämmer - Trafikverket.

I över fem år har jag på olika sätt försökt förmå Trafikverket att sänka den tillåtna hastigheten på motorvägen genom Danderyd. Det började med en motion som jag la i fullmäktige i december 2005. Motionen bifölls i juni 2006 med följande beslut; "Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hos Vägverket begära att Vägverket på försök lägger s k tyst asfalt på E 18 genom Danderyd och att kommunen i avvaktan på detta upptar förhandlingar med väghållaren om att sänka högsta tillåtna hastighet till 70 km/tim på E 18 genom Danderyd."  

I januari 2007 tillträdde jag som ordförande i tekniska nämnden och min kamp mot först Vägverket och sedan efter namnändring Trafikverket, har fortsatt. Detta har skett genom möten med Vägverket, både på deras kontor i Solna men också här i Danderyd. Vid varje tillfälle har jag varken snällt eller artigt utan snarare i skarpa ordalag framfört vårt krav att hastigheten måste sänkas.

Jag har också skrivit brev till Vägverket, t ex hösten 2007 efter remissen om variabla hastigheter; ”Kommunen vill meddela vår ståndpunkt i denna fråga. Hastighetsbegränsning enligt förslaget till 100 km/tim genom Danderyds kommun är helt oacceptabelt med tanke på de bullerproblem som upplevs redan vid en hastighetsgräns på 90 km/tim. ………Vi menar att det blir säkrare och klarare för trafikanterna om hastighetsgränsen är 70 km i timmen genom Danderyd.”

I juni 2008  svarade tekniska nämnden på ytterligare en remiss från Vägverket. Denna gång handlade det om deras förslag till hastighetsgränser på nationella vägar i Sthlms län. Åter igen svarade vi att; ”…betonar att hastigheten 70 km/tim ska råda på väg E18 mellan Inverness trafikplats och Danderyds kyrka trafikplats.”

Eftersom brev, möten, remissvar etc inte tycks hjälpa så försökte jag med förvaltningens hjälp ett lite ovanligt grepp.
Tekniska nämnden beslutade sålunda i september 2008 att hela Danderyd skall ingå i det som kallas tättbebyggt samhälle. Innan beslutet hade förvaltningen givetvis berett ärendet i vanlig ordning och Polismyndigheten hade inget att erinra men icke förvånande avstyrkte Vägverket vår propå. Vägverket visste naturligtvis vad vi hade i kikaren när vi tog till detta grepp. För som det står i tekniska nämndens beslut; "Under förutsättning att tättbebyggt område inom Danderyds kommun införs enligt ovanstående förslag planerar trafikutskottet att införa hastighetsbegränsning 70 km/tim på E18 inom tättbebyggt område samt 50 km/tim på dess av- och påfarter inom tättbebyggt område i Danderyds kommun."

Att det finns också kloka människor på Trafikverket fick jag exempel på vid en konferens då jag träffade en man som arbetar just med buller på Trafikverket. Av honom fick jag lära mig ett nytt ord - ljudlandskap.
Vi satt vid samma bord och åt lunch och jag missade naturligtvis inte tillfället att prata buller i Danderyd med honom.

Jag ger mig aldrig, kommer inte slå mig till ro förrän den högsta tillåtna hastigheten på motorvägen genom Danderyd är 70 km/h!

tisdag 3 maj 2011

En heldag med vatten och avlopp...

...och till råga på allt fick vi vatten också uppifrån. Det växlade mellan regn och snö.

Käppalaförbundet, som tar hand om vårt avloppsvatten, och Norrvatten, som gör vårt viktigaste livsmedel; vatten, arrangerade ett mycket intressant program idag.
En heldag med start kl 9 i Solna för bussresa mot Lidingö och Käppalaverkets anläggning i berget vid Gåshaga.
Vi delade in oss i grupper och gick ner i berget, jag hamnade i gruppen som fick Carola som guide.
Han vet allt om avloppsrening och vad han inte vet är inte värt att veta!
Efter kaffe, information och lunch var det dags att äntra bussen för färd mot Görväln och Norrvattens anläggning där Mälarens vatten hämtas upp och renas för att bli riktigt gott dricksvatten.
På vägen ut stannade vi till i Sollentuna för att besöka vattentornet, Tunbergsreservoaren. I vattentornen har man vatten för att kunna utjämna variationerna i vattenförbrukningen över dygnet.


I Görvälnverket passerar vattnet genom UV-strålning, tack och lov! Så är inte fallet varken i Östersund eller Skellefteå.

måndag 2 maj 2011

Det ska vara lätt att vara miljövän

...i Danderyd. Att sortera sina sopor hör till det enklaste var och en kan göra för miljön. I Sverige återvinns den största delen av soporna och bara en liten, liten del deponeras.
För att göra det enkelt att sortera ska det finnas återvinningsstationer på bekvämt avstånd. I Danderyd är ambitionen att vi ska ha ca 10 st.
Idag har jag själv tillsammans med tjänstemän från tekniska kontorets avfallsavdelning, byggnadsnämndens ordförande Kristin och tjänsteman från stadsbyggnad och två representanter från FTI varit runt i kommunen och tittat på tänkbara platser där FTI kan etablera återvinningsstationer. Jag är hoppfull och räknar med att vi inblandade parter ska enas.
Den härliga vårvärmen är som bortblåst, det var kallt när man klev ur bilen och dessutom kom både hagel och regn.
Nu ska det bli brödbak, har lovat att ta med till styrelsemötet ikväll. Skönt att få sätta på ugnen jag är helt stelfrusen.

lördag 23 april 2011

Läst i solen

Har idag suttit i en solstol och läst boken "Rött mot blått" Socialdemokratin i Danderyd 100 år. Intressant läsning men min näsa är nu lika röd som den socialdemokratiska röda fanan.....inte bra alls

Glad PåskNär man öppnar ögonen och ser detta mår man riktigt bra. Varken orkar eller vill tänka på politik.
Har sett att jag fått kommentarer och kommer svara, fast inte idag.
Önskar alla läsare en riktigt Glad Påsk och hoppas alla har lika fint väder som jag har.

fredag 15 april 2011

Vilka proportioner.....

Den eller de som står bakom bloggen Cedergrenska parkens framtid och Facebook-gruppen Cedergrenska parken skyr inga medel. Att jag blir anklagad och uthängd får jag antagligen leva med men att ge sig på lojala tjänstemän på tekniska kontoret är så lågt man kan komma.
Vi måste väl ändå använda justa metoder när vi skapar opinion för en fråga, det kan handla om bryggor eller något annat. Under mina ca 15 år i kommunpolitiken har jag aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av detta.
Som förtroendevald, som jag väljer att kalla mig, får man leva med att inte alla håller med mig. Att man kan tycka olika är något som är vardag för varje politiker och att kunna skilja på sak och person är självklart för alla oss.
Att respektera sina medmänniskor, antingen de är politiska motståndare eller anställda i Danderyds kommun som gör sitt jobb trodde jag var självklart. Jag har sett inlägg på både bloggen och Facebook som tyvärr visar på motsatsen.

onsdag 13 april 2011

Tekniska nämndenJust hemkommen från ett mycket intressant möte med tekniska nämnden. Vi inledde med studiebesök på Käppala, reningsverket som renar bl a danderydsbornas avloppsvatten.
Vi samlades för att först lyssna till VD Per Manhem och därefter promenerade vi ner i berget, som ligger längst ut på norra Lidingö. En fantastisk anläggning, inte luktar det särskilt illa heller.

Vid själva nämndmötet begärde Olle (S) och Bengt (FP) att få ta upp ytterligare ett ärende; bryggorna Cedergrenska parken.
När vi så kom till den punkten blev det en lång diskussion med många inlägg. Vi ajounerade mötet i några minuter för att också kunna prata i våra resp partigrupper.
Vid återsamlingen för att gå till beslut förelåg endast ett yrkande;
Bengt (FP) yrkade att tekniska nämnden skulle besluta återkalla inlämnad bygglovsansökan, yrkandet biträddes av Olle (S).
Med siffrorna 8 mot 3 beslutade sedan tekniska nämnden att inte återkalla inlämnad bygglovsansökan.

tisdag 12 april 2011

Matavfallet är en viktig resurs

Idag anordnar Kommunförbundet Stockholms Län ett seminarium om biogas; Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholms län
Matavfallet är en viktig resurs och antalet biogasdrivna bilar har ökat under de senaste åren men dagens produktion av biogas räcker inte till. Våra reningsverk och vårt matavfall kan bli en bra och viktig resurs för produktion av biogas.
Det ska bli intressant att lyssna och lära, hur kan vi i Danderyd bidra med vårt matavfall?

måndag 11 april 2011

Det blir förskola på TranholmenEfter dagens fullmäktigemöte möttes vi av den här fina jättestora bilden med tack från glada tranholmsbarn.
Efter debatten i frågan om bygga eller inte bygga förskola på Tranholmen blev det votering och ja till förskola vann med siffrorna 23 mot 22.
Barnen och deras föräldrar är att gratulera. Äntligen har den här frågan fått sin lösning; Danderyds kommun bygger förskola på Tranholmen!

Måndag kommunfullmäktige

Ungefär en gång per månad sammanträder kommunfullmäktige, vi har möten på Djursholms slott och allmänheten är välkommen att lyssna. Det brukar faktiskt inte vara någon allmänhet, nån enstaka gång kan det vara nån men oftast är det bara politiker.
På dagordningen ikväll står bl a;
- slutredovisning av om- o tillbyggnad av Ekebyskolan. Jag kan stolt sträcka på mig eftersom de allra flesta byggprojekt håller budget, så även detta.
- förskola på Tranholmen. Ett ärende som böljat fram och tillbaka men ikväll är beslutsförslaget från kommunstyrelsen att vi ska avsätta pengar så att vi kan sätta igång.
- svar på motion att göra Rinkebyskolan, Sätra ängar samt området ner till Rösjön till naturreservat. Ni som känner mig vet att jag här ändrat uppfattning. Ja hela det föreslagna området berörs inte men att göra Rinkebyskolan till naturreservat tycker också jag.
Fullmäktiges möten börjar kl 19 och slutar beroende på hur pratglada alla är. Regeln säger att vi ska avsluta senast kl 23, det är ju en dag imorgon också och de allra flesta av oss ska ju upp och jobba.

tisdag 5 april 2011

Bryggor

Ewa Bergman (FP) skriver i Mitt i Danderyd den 5 april om de planerade bryggorna i Cedergrenska parken.
Självklart får man tycka vad man vill och att Eva och jag tycker lite olika är inte konstigt. Vad som däremot är lite konstigt är att Eva Bergman inte håller sig till sanningen.
Att sedan tidningens rubriksättare okritiskt väljer en mening som inte stämmer överens med sanningen, var väl inte så lyckat.
Tekniska kontoret har lämnat in ansökan om bygglov till stadsbyggnadskontoret. Självklart i enlighet med gällande detaljplan!

Möte med Trafikverket

Idag träffade Danderyds kommun Trafikverket. Trafikverket är en myndighet som ansvarar bl a för våra statliga vägar. I vår kommun är Edsbergsvägen och Norrtäljevägen statliga, vilket innebär att Trafikverket bestämmer vilken hastighetsgräns som ska gälla, vilka tidsintervall vägen ska asfalteras etc etc.

För flera år sedan motionerade jag i kommunfullmäktige att hastighetsgränsen ska vara högst 70 km/h. Efter detta har kommunen också vid flera tillfällen skrivit till Trafikverket och bett dem sänka hastighetsgränsen till max 70. Trots att Trafikverket mycket väl vet vad kommunen vill i frågan så införde man sk variabla hastigheter. Vid lågtrafik står det 100 på skyltarna!
Jag har träffat Trafikverket ett antal gånger, varje gång får de höra vad danderydsborna vill och varje gång är det som att tala med en vägg. Det är svårt att ha en konstruktiv dialog med någon som inte vill lyssna.

Jag ger aldrig upp, inte förrän hastighetsgränsen på motorvägen genom Danderyd är satt till max 70 km/h! Jag har också hört av Trafikverket att bullerstörning är en variabel när de sätter hastighetsgränser. Alla vet ju, tom Trafikverket, att det bullrar högre och värre vid högre hastigheter!

måndag 28 mars 2011

Kongressen

Kan inte låta bli att lite kommentera vad som hände på Stockholm Waterfront i helgen.
Juholts sk linjetal var en timme långt gammalt 60-tal. Eller var det kanske ännu äldre, retoriken kändes åtminstone inte alls som 2000-talet.
Politikerna ska ordna allt och ta hand om alla. Något eget ansvar fanns inte någonstans. Inte heller nämnde han vem som skulle betala, men det är väl som vanligt, vi vanliga jobbare med höjda skatter.
Nej, jag kunde inte höra något om företagande, arbete, utbildning, dvs allt det som verkligen gör Sverige rikare. Full fart bakåt verkar vara de nya Socialdemokraterna.
Att kommentera valfriheten när det gäller skola och sjukvård med att ägarna tar ut vinster utan att med ett ord kommentera vart pengarna tar vägen när det offentliga är huvudman i kommunala skolor. Slöseri är vad jag skulle kalla det!
Att få välja vilken doktor man vill och har förtroende för är också något fult enligt Juholt, precis lika fult som att få välja skola och pedagogik. Att också låta de som arbetar i välfärden få flera olika arbetsgivare tycks också blivit fult? Nej igen, full fart bakåt!

fredag 25 mars 2011

Jag gillar fredagar

Härligt med en riktigt solig fredag. Jobbar lite med protokollskrivning, vi har haft två styrelsemöten den här veckan och det tar faktiskt lite tid att väl formulera protokoll.
Snart dags att åka in till Länsförbundet och hämta flygblad för lördagen. Vi moderater står varje lördag mellan 11-13 utanför Mörby centrum och pratar och lyssnar vad danderydsborna säger och tycker.
Det var riktigt länge sen det luktade gott i köket av nygräddade bullar, men i eftermiddag ska jag faktiskt ta mig samman och baka.
På TV ikväll blir det finalen av Let´s Dance, hejar naturligtvis på den gamla brottaren Frank Andersson.

onsdag 23 mars 2011

Bryggorna Cedergrenska parken

Jag har fått en skrivelse från Bengt Sylvan (FP), Olov Johansson (S) och Gun-Britt Lindström (MP), mina kollegor i tekniska nämnden. De menar att bygglovsansökan som lämnats in på bryggor Cedergrenska parken ska betraktas som olaga och därför återkallas?
Så här är det:
I juni 2010 tog tekniska nämnden beslut om budget för år 2011. Både investerings- och driftbudget. I investeringsbudget fanns posten; "Brygga Cedergrenska parken". Nämndens budgetförslag skickas efter beslut vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige, som är den instans som fattar det formella beslutet.
Fullmäktige beslutade som nämnden föreslagit, dvs pengar till bryggan beviljades i 2011 års budget.
Ingen reserverade sig mot denna post i tekniska nämndens budget, varken vid nämndens möte i juni eller fullmäktiges i november 2010. Men självklart kan man ändra sig och uppenbarligen har folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet ändrat sig i denna fråga.
När förvaltningen fått pengar till brygga Cedergrenska parken går de inte tillbaka till nämnden och frågar igen, utan nu är tjänstemännens uppgift att verkställa fattade beslut.
Det är just det man gjort när ansökan om bygglov lämnadets till stadsbyggnadskontoret. Det här ärendet har inte behandlats eller handlagts på annat sätt än övriga.

Partiförhandlingar

Som vi alla har läst i Mitt i Danderyd pågår partiförhandlingar. Nu handlar det bl a om utökad demokrati och det diskuteras både att ge vår koalitionspartner och oppositionen arvoden för att de ska kunna ägna politiken mera tid och kraft.
Vi har ju i Danderyd en lång tradition av att hålla tillbaka den politiska organisationen,och kostnaden för den. Vi är nog ganska unika med endast en heltidsarvoderad politiker.
Vårt kommunalråd Olle är den enda som ägnar sig åt lokalpolitik på heltid, alla vi andra har vanliga arbeten också.
Jag själv t ex arbetar dels på moderatkansliet på Golfvägen och tillsammans med min man i eget företag. Tillvaron blir med detta ganska splittrad, jag far från det ena skrivbordet till det andra......men politik är ju så himla stimulerande och roligt.
Mitt politiska uppdrag som ordförande i tekniska nämnden, precis som fullmäktige är fritidssysslor, eller hobby om man så vill, inget jag kan leva på. Mitt ordförandearvode är lite drygt 100 000 kr om året men jag får precis som övriga politiker i nämndens beredningsutskott dessutom 25 000 för det. Nu kan det ju tyckas att 125 000 om året är bra betalt, men det är en hel del jobb och jag finns också till hands för medborgarna nästan jämt.
Men dra er nu för guds skull inte för att höra av er. Det ingår ju så att säga i jobbet, ni är alltid välkomna med frågor och synpunkter.

tisdag 22 mars 2011

Världsvattendagen idag

Idag firar vi Världsvattendagen. För oss är det självklart att rent vatten kommer ur kranen och att det går att bada i våra sjöar.
Så är det inte på alla håll.
På många håll runt om i Sverige firas denna dag på olika sätt. Nästa år vill jag att också vi i Danderyd uppmärksammar dagen.
Även utan firande pågår arbete med anknytning till rent vatten. Mycket av vårt dagvatten rinner ut i Edsviken, som därmed smutsas ner. Min ambition är att vattnet inte ska flöda i nedgrävda kulvertar utan istället rinna sakta i öppna diken. På vissa håll ska också vattnet dröja lite extra och där anlägger vi dammar.
Nu när solen skiner brukar många vilja tvätta bilen, hoppas då att den tvättas på en anläggning som renar smutsvattnet och att ni absolut inte står och tvättar på den egna asfalterade garageuppfarten.
För att inte båtägarna ska tömma båtens toalettank rakt ut i sjön kommer det i sommar att finnas en anläggning i Stocksunds hamn där man kan koppla tanken till avloppsnätet och renas som annat avloppsvatten. I Finland är det faktiskt olagligt att tömma toatanken i havet, men faktiskt inte här i Sverige?
Vid mitt besök i höstas på vårt reningsverk Käppala kunde jag se både det ena och det andra som spolats ner i toaletten? Jag trodde nog att alla visste vad man får spola och framför allt vad man INTE får spola ner där.

måndag 21 mars 2011

Kommentarer

Jag uppskattar mycket att få kommentarer från läsare. Dock har jag tagit mig friheten att lyfta bort ett där skribenten inte håller sig till sanningen.

fredag 18 mars 2011

Kung Bore tar nya tag....

Just som vi började ana våren så dundrar Kung Bore in med full kraft. Inte vad jag hade hoppats på.......

I onsdags på tekniska nämnden hade vi en hel massa intressanta ärenden att ta ställning till och besluta om.
Några exempel;

De föräldrar som idag skjutsar sina barn är dessvärre också med och skapar den osäkra trafikmiljön vi har kring många av våra skolor. Nu ska skolvägarna ses över och vi ber om förslag på konkreta åtgärder kring samtliga våra förskolor och skolor. Vi måste skapa en trafikmiljö som är mera på barnens villkor, det ska vara möjligt att ta sig själv till skolan, antingen till fots eller per cykel.

Lekplatserna är ofta en samlingsplats för både små och större barn men även för vuxna och de ska locka till utevistelse för alla åldrar. Ska vi ha många enklare eller färre men mera välutrustade lekplatser? Det blir en fråga för tekniska kontoret men framför allt ska intresserade danderydsbor få vara med och tycka till.

Edsvikens vatten är inte bra det är faktiskt ett av våra största miljöproblem att smutsigt dagvatten rinner ut där. Men genom att anlägga en bassäng i Mörbyviken kan dagvattnet fördröjas och bli lite renare innan det rinner ut i Edsviken. Något som är bra för både, djur och människor.

tisdag 15 mars 2011

Bokslutsgenomgång

Imorgon och på torsdag går KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) igenom nämndernas bokslut med resp nämndpresidium. Jag själv och min vice ordförande ska till slottet kl 14.30 för att på två timmar redovisa hur det gått 2010 och hur vi ser framåt.

Vi har några poster som fått röd markering, det betyder att vi ser ett förbättringsområde.
Det är underhållet av våra kajer, dock har vi i årets budget lagt pengar så att det röda ska bli gult nästa år.
Programmet hamnar lyser också rött. Vi har inte lyckats nå målet att tillskapa så många båtplatser som danderydsborna behöver, båtklubbarna har långa köer. Under detta år kommer förvaltningen arbeta med en plan för att se om, var och hur det går att få till fler platser. Inventering anbefalles!

KSAU har också några nämndspecifika frågor de vill ha svar på. Vi kommer alltså prata om dagvatten, insamling av matavfall, underhållsplanen för gator o vägar. Detta och mycket annat.

måndag 14 mars 2011

Oj, oj vad mycket papper jag har

Tänk att man en gång i tiden talade om det papperslösa samhället. Under mitt yrkesliv tycker jag nog istället att pappersmängden ökat?

Fullmäktige ikväll. Vi har att besluta om reviderat Miljöprogram. Idag vet väl minsta unge att miljöfrågorna måste tas på allvar. Det har faktiskt betydelse om jag använder engångsmugg istället för kaffekopp i porslin. Det har också betydelse om jag använder bilen eller om jag cyklar. Det har faktiskt också betydelse om jag väljer att skriva ut dokumenten eller om jag kan nöja mig med att läsa på skärmen.
I förslaget till Miljöprogram står en viktig mening;
Varje invånare har ett ansvar för att förbättra miljön.
Egentligen är det ju så självklart, det här med miljöfrågor. Det handlar bara om att tänka efter, före.
Det har faktiskt funnits ett miljöprogram tidigare, men som det står i handlingarna; "Förankringen av miljöprogrammet hos nämnderna har varit bristfällig och som en konsekvens av det har det varit svårt att utvärdera grader av måluppfyllelse avseende kommunens miljömål."
Nu 2011 måste väl alla i Danderyd vara mogna att ansluta sig till Miljöprogrammet.

Ett par andra ärenden har också direkt koppling till tekniska nämnden. Lite ombudgeteringar, allt som vi tänkte göra förra året blev inte gjort. Vintern kom tidigt och då kan man inte jobba med arbeten i gatorna. Nu får, förhoppningsvis, dessa arbeten göras i vår istället. Vi ska också godkänna slutredovisningar av två byggprojekt. Båda höll sig inom budgetram. Duktigt tekniska kontoret!

fredag 11 mars 2011

Naturkatastrof

Tänk vad bra vi har det ändå, trots det så klagas det och jag vet, jag tillhör också de klagandes skara. Idag känns det dock inte så viktigt, vad är våra problem mot de de har i Asien. Jordbävning och tsunami, stackars, stackars alla drabbade människor.

Men, livet rullar ju på.

Har varit på konferens på Foresta. Jättebra konferens, mycket nytt och lärorikt. Dessutom inspirerande bara att träffa förtroendevalda med samma typ av uppdrag som jag själv. Deltagarna kom från hela landet.
Foresta har varit ett hotell av klass, betonar varit. Idag inte mycket att skryta med, dålig mat, dålig service, dåligt rum. Nej där skulle jag aldrig checka in om jag använde min egen plånbok. Vill egentligen inte att kommunen heller ska betala.

Sossarna har nu äntligen bestämt sig. Undrar verkligen om duon är rätt. Jämtin lyckades ju inte fånga stockholmarna och Juholt, ja oprövad i stora sammanhang. Det blir nog vänstersväng ialla fall, fast det är ju bra med en opposition som inte liknar regeringen. Nu kommer det finnas tydliga alternativ. Vänster- eller högerpolitik?

Skönt med helg. Måste nog ägna tid åt politik ändå. Fullmäktige på måndag och teknisk nämnd onsdag.

onsdag 9 mars 2011

En styrelse ska bestå av många kloka huvuden och många hjälpsamma händer

Igår, på internationella kvinnodagen, hade vi vårt årsmöte. Slottet var knökfullt, kan ju tänkas att vår årsmötestalare Fredrik Reinfeldt lockade mer än själva förhandlingarna?
Valberedningen hade ett förslag där styrelsen skulle minskas betydligt, dessutom föreslog de en ny ordförande och jag själv skulle heller inte få plats om deras förslag vunnit stämmans gehör.
Nu blev det ju inte så, tack och lov för det!
Isabella omvaldes som ordförande, jag själv får vara kvar och arbeta i styrelsen och den kommer också vara ganska stor, precis som jag ville. En sån här föreningsstyrelse behöver många kloka huvuden och många hjälpsamma händer, vi ska vara glada och tacksamma för alla som vill hjälpa till.