fredag 30 december 2011

Nämndemännen

I takt med att vi ställer högre och högre krav på utbildning, jmfr t ex debatten om vården av våra sjuka äldre, är det förvånande att så många fortfarande vill ha kvar lekmannadomarna. Skulle jag själv ställas inför skranket vill jag nog dömas av en professionell domare som kan och dömer efter lagboken. Morgan Johansson (S) säger i DN att: "I takt med att klassklyftorna ökar och skillnaderna mellan rika och fattiga växer så är det ännu viktigare med ett folkligt inflytande i dömandet." Förstår faktiskt inte logiken i detta? Det här med att vi ska vara lika inför lagen, vart tog det vägen? Nu ska tydligen göras skillnad på fattig och rik inför domaren....

onsdag 14 december 2011

Ny VA-taxa i Danderyd

Vid fullmäktiges möte i måndags togs då äntligen beslut om ny VA-taxa. På tiden kan man tycka eftersom grunden till ny taxa då den nya vattentjänstlagen började gälla januari 2007.
Den nya lagen tar in miljöaspekten av avlopp. Avlopp ska ordnas för skydd av både människans hälsa och för skydd av miljön.
Vi blev också skyldiga att föra in dagvatten i taxan. De som genererar dagvatten ska också bära kostnaden. Med detta tillkom en ny medlem i VA-kollektivet, nämligen sk allmän platshållare. I vårt fall den kommunala väghållaren och Trafikverket, som ju ansvarar för motorvägen och Edsbergsvägen.

Några förändringar är att en större andel fast avgift har införts samt fler parametrar än tidigare.

En ny taxa betyder inte större intäkter för VA-verket som helhet däremot en omfördelning inom VA-kollektivet.

Den nya taxan börjar gälla fr o m den 1 januari 2012.

Idag har vi teknisk nämnd

Årets sista tekniska nämnd ikväll. Vi åker på studiebesök till Görvälnverket för att se och lära om hur vi får rent dricksvatten i våra kranar av ganska smutsigt Mälarvatten. Själv har jag varit där en gång tidigare och det är en imponerande anläggning. Hoppas alla övriga ledamöter tycker det är lika spännande som jag.
Ärendelistan är inte så lång, finns här.

tisdag 13 december 2011

Högt vatten

Ibland är vattenståndet högt och ibland lågt. Idag är vattenståndet högt och Östersjön och Edsviken svämmar över.
Så här ser det ut vid Nora strand, hade vi inte haft översvämningsskyddet hade gatan inte varit farbar. Jag tror både jag och fastighetsägarna är glada och tacksamma att kommunen varit förutseende.
Nästa år planeras för restaurering av kajerna i Djursholm, även där planerar vi ta höjd för stigande vattennivåer.

måndag 12 december 2011

Rapport om möten

Tiden räcker inte riktigt till att uppdatera bloggen så ofta som jag egentligen skulle vilja. Sen sist har det varit många intressanta möten och några är ännu kvar innan det blir jullov.

Förra veckan träffades Edsviken Vattensamverkan. Har nog skrivit om det tidigare här, viktigt att alla samarbetar för att nå goda resultat. Detta gäller framför allt när det handlar om vatten som vi ju har gemensamt. Alla kommuner som har avrinning mot Edsviken samverkar kring det gemensamma målet att Edsviken och de tillrinnande vattendragen ska vara ett attraktivt vattenområde för människors rekreation och fritid och för de växter och djur som naturligt vistas där.

Under 2012 planeras för informationsträffar för politiker och tjänstemän i de olika kommunerna. Kunskapen behöver fyllas på för att vi ska göra rätt saker. Det är något jag verkligen ser fram emot!

Kvällen kan nog bli lång idag. Kl 17 har vi i majoriteten gruppmöte inför extra kommunstyrelse. Sen går det i ett då fullmäktiges sista möte för året startar kl 19, ärendelistan finns här.

Det gäller att vi samarbetar inom andra områden än vatten också. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att förskottera medel till utredning om fortsatt spårutredning inom regionen Stockholm Nordost. I detta samarbete ingår Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Täby förutom Danderyd.

Hoppas också att tekniska nämndens förslag till ny VA-taxa äntligen kan bli beslutad, först av kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

lördag 3 december 2011

Isande kallt...

...var det på torget idag när tekniska nämnden kampanjade i Mörby centrum!


Kajerna i Djursholm

”Den yttersta strandremsan bör af flera skäl blifva hela samhällets gemensamma egendom. Till betryggande häraf anlägges utåt hela stranden en bred väg, som till större delen åstadkommes genom stenfyllning mot sjön. Denna väg kommer att för såväl gående, som åkande och ridande erbjuda en synnerligen angenäm promenad, med vackra och ständigt vexlande utsigter öfver stora och lilla Värtan.”

Så kunde spekulanterna läsa i det prospekt som presenterades när villastaden Djursholm bildades och såldes. Detta var för över 100 år sedan och nu börjar åldern ta ut sin rätt. Vissa delar av stenfyllningen har genom åren underminerats och riskerar att rasa ut i Värtan.

Den stenfyllda vägen är förstås minst lika viktig idag som då den en gång byggdes och under alla dessa år har inte mycket behövt göras, det var ett rejält bygge. Nu går det dock inte att vänta så mycket längre utan tiden har kommit för renovering.
Tekniska nämnden drar nu igång en stor utredning som inleds med en förstudie. Denna ska ge svar på en mängd frågor, bl a de olika vägavsnittens skick och status, hur vi kan etappindela arbetet, höjd för eventuellt översvämningsskydd, utformning och gestaltning och sist men inte minst hur mycket det kan komma att kosta. Detta blir en mycket omfattande utredning och i detta ingår givetvis också informationsmöte, eller snarare möten, för allmänheten.

Då arbetet kommer göras i hjärtat av Djursholm, i en mycket intressant kulturmiljö är det extremt viktigt att vi går varligt fram. I det förberedande arbetet kommer också byggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt externa experter involveras och för att få riktig bredd kommer programmet, när det är färdigt, underställas kommunfullmäktige för beslut.

Äntligen!

”Äntligen!”, vet jag att många med mig utropar glatt. Vid budgetfullmäktige beviljades tekniska nämnden pengar så att ljussignalerna i korsningen Mörbyleden/Vendevägen kan ersättas av en rondell.

Eftersom korsningen tidvis är mycket trafikerad av såväl fotgängare, cyklister och bilister så behövs någon form av trafikreglering av trafiksäkerhetsmässiga skäl. Ljusanläggningen är gammal och sliten och kräver återkommande reparationer, något vi slipper kosta på i framtiden.