onsdag 28 november 2012

Anförande i budgetdebatten

Ungefär så här sa jag vid mitt anförande i budgetdebatten;

Tekniska nämnden har fått 84,8 miljoner kronor att fördela på bästa sätt. Det finns också en avgiftsfinansierad del men jag håller mig här till det som skattebetalarna betalar för tekniska nämndens verksamheter.

Skattebetalarna betalar genom att varje morgon i ur och skur gå till jobbet, och dessutom betalar en stor del av lönen till oss politiker att hantera. Till oss! Vi här i salen har ett stort ansvar att vara varsamma och försiktiga med pengarna. Det är också vår skyldighet att vara försiktiga med pengarna. Vi måste vända på varje sten för att söka effektiviseringar och möjliga besparingar.

Förutom att vara försiktiga med pengarna har vi alla ett ansvar att vara tillgängliga för danderydsborna när de kommer med frågor och synpunkter och för all del också klagomål. För detta får tekniska nämnden, precis som övriga nämnder en ökad kostnad till kommunledningskontoret, för bl a utveckling av IT-system. Vi behöver följa med i den tekniska utvecklingen, vara moderna och ha effektiva datasystem. Det måste vara lika lätt att kommunicera med en kommunal förvaltning som det är att kommunicera i samhället i övrigt och som man är van vid.

En omodern gammalmodig kommunal förvaltning med begränsade telefontider är det dags att skrota! Äntligen ska också Danderyd bli moderna. Detta kommer att kosta pengar men för detta får vi en bättre service.

Av nämndens verksamheter är det programområdet park och natur som röner ett stort, för att inte säga det allra största intresset. Jag är därför glad att vi kan prioritera inom ramen så att förvaltningen och avdelningen park och natur får ytterligare en medarbetare som kan arbeta med dessa frågor. Vi vill alla ha det snyggt och fint omkring oss. Vill vill ha vackra blomrabatter, välklippta buskar, helt enkelt ska det gröna vara prydligt och välskött.
För att det ska bli så är det viktigt att veta att vi lägger pengarna på rätt saker, att vi får det vi betalar för och att våra entreprenörer gör det de ska och vi betalar för. Detta är något den tilltänkta medarbetaren ska arbeta med.

Trafiksäkerhet och trafikfrågor är en annan engagerande fråga. Vi har här i fullmäktige antagit en trafikstrategi som säger att vi ska minska bilåkandet. Det vore av många skäl mycket bättre om både barn och vuxna istället för att åka bil promenerade eller cyklade. Genom den utbyggnad som hittills gjorts och som planeras för framtiden hoppas jag att det också blir så. Många fler föräldrar skulle också låta barnen gå eller cykla till skolan om de kunde lita på att skolvägen var bra och säker. Men det handlar här också om trafikbeteende. Vi bilister måste respektera hastighetsgränser och trafikregler, tyvärr ser man varje dag dåliga exempel på det motsatta.
Det fungerar nämligen inte att bygg ut gång- och cykelbanor överallt. Det skulle kosta i runda slängar en halv miljard. Därför är det viktigt att vi prioriterar hårt var vi ska bygga. Det behövs någon slags vetenskaplig grund för varför den gatan får cykelbana och inte den. Något allmänt tyckande räcker inte.

Avslutningsvis vill jag tacka hela nämnden som alltid är pålästa, intresserade och engagerade. Jag vill också tacka förvaltningen som med Lars Eliasson i spetsen jobbar snabbt och effektivt med alla våra frågor och ärenden.

Genom det stora intresset för sopor, avlopp, asfalt och andra hårda frågor, respekt för varandras olika roller och att vi ibland tycker lite olika fungerar samarbetet i nämnden mycket bra. både mellan politiker från olika partier och också mellan politiker och tjänstemän.

Allt detta sammantaget gör att jag alltid tycker det är kul att gå på sammanträden på tekniska kontoret. Och tänk, jag tyckte till och med det var kul att gå igenom soppåsarna.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Att tekniska nämndens budget är bra och välbalanserad visar väl också att det enda säryrkandet är från (FP) och det ligger bara 1% över majoritetens förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar